Jednostki organizacyjne przedsiębiorstw lub wyodrębnione organizacyjnie jednostki rozpoczynające lub rozwijające działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.