Narzędzia pozwalające na komunikację między ludźmi. Technologie informacyjno-komunikacyjne, nazywane też technologiami informacyjnymi (IT), są technologiami związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów, dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) i technologie komunikacyjne. Technologie informacyjne to także dziedzina wiedzy obejmująca: informatykę, telekomunikację i inne technologie powiązane z informacją. Dostarczają one narzędzi, za pomocą których można pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać i przekazywać odbiorcom.

Beneficjenci mają obowiązek utrzymać efekty projektu przez minimum 3 lata (w przypadku Beneficjentów z sektora MSP) lub 5 lat (w przypadku dużych przedsiębiorstw) po jego zakończeniu. Oznacza to, że w tym czasie nie mogą zamknąć przedsiębiorstwa, sprzedać zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych itp. Nieutrzymanie trwałości projektu skutkuje koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami.