Mikroprzedsiębiorstwa, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr nr 651/2014 o wyłączeniach blokowych uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa podnosząca standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego. Za modernizację można uznać np. przebudowę pomieszczeń, przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych itp.