Każdy z Priorytetów podzielony jest na mniejsze działy, które dotyczą bardziej szczegółowych zagadnień. DIP zajmuje się czterema działaniami z Priorytetu 1: Działaniem 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, a także trzema działaniami z Priorytetu 3: Działaniem 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP oraz Działaniem 3.5 Wysokosprawna kogeneracja.