Dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu.

Określona w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na jego realizację z jego środków własnych/prywatnych, niepodlegająca zwrotowi.

Są to wydatki, które nie podlegają refundacji.

Są to te wydatki, które podlegają refundacji.

Są to wszystkie wydatki, które ponosi Beneficjent w związku z realizacją projektu. Są to zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne.

Opisują jakie korzyści realizacja inwestycji przyniesie szeroko rozumianemu otoczeniu społeczno-gospodarczemu Beneficjenta np. Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek, Zmiana ilości wytwarzanych odpadów.

Opisują bezpośrednie korzyści jakie realizacja inwestycji przyniesie Beneficjentowi (co zmieni się w firmie Beneficjenta) np. Liczba zakupionych środków trwałych, Powierzchnia całkowita wybudowanych/zmodernizowanych budynków.

Każdy Beneficjent realizujący swój projekt zobowiązany jest do pokazania pozytywnych efektów jakie przyniesie jego firmie oraz otoczeniu zrealizowanie dofinansowanej inwestycji. Wskaźniki to dające się zmierzyć efekty realizacji projektu np. liczba stworzonych miejsc pracy. Wskaźniki realizacji celów projektu dzielą się na wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu.

Osoba, która przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu i złożyła go w DIP w ramach ogłoszonego konkursu. Wnioskodawca, z którym zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, staje się Beneficjentem.

Dokument, który przygotowuje Wnioskodawca w Generatorze Wniosków. Wniosek zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, m.in.: dane Wnioskodawcy, zasoby, cel realizacji projektu, planowane działania, oczekiwane rezultaty, budżet, bilans, źródła finansowania itp. Do wniosku należy dołączyć załączniki.