Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Ocena formalna
Status:
 • Zakończone

Wyniki ocen

 

ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteriów oceny merytorycznej (aktualizacja 31.10.2018r.)

„Zgodnie z Tabelą z wolnymi środkami zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22.10.2018 r. wszystkie projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru są rekomendowane do dofinansowania.”

Lista projektów, które spełniły kryteriów oceny merytorycznej

Aktualizacja: Zgodnie z decyzją ZWD z dnia 25.09.2018 r. wszystkie projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru są rekomendowane do dofinansowania na łączna wartość  dofinansowania: 44 994 203,75  PLN

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny merytorycznej (12.09.18r.)

Informacja o składzie KOP

 

ocena formalna:

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny formalnej (31.10.18r.)

Aktualizacja listy po kolejnej procedurze odwoławczej.

lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (22.10.18r.)

Aktualizacja listy po procedurze odwoławczej.

 

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny formalnej (22.10.18r.)

Aktualizacja listy po procedurze odwoławczej.

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny formalnej (08.08.18r.)

lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (08.08.18r.)

 


AKTUALIZACJA 19.06.2018r.

Termin oceny formalnej wniosków naboru nr RPDS.03.05.00-IP.01-02-282/17 zostaje wydłużony do 31.07.2018r.

 


Bez tytułu.jpg

RPDS.03.05.00-IP.01-02-282/17

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

 

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5

Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny

 

Schemat 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

 

Schemat 3.5.B

Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2018r.

 1. Informacje ogólne

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny.

 1. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław.

Wdrażanie Działania 3.5 RPO WD zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą zgodnie z Porozumieniem zawartym z Instytucją Zarządzającą RPO WD, jest: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

 1. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

(3.5.A) Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa[2] i trigeneracjibudowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;

 • budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;
 • w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;
 • wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

(3.5.B ) Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wsparcie z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

 

Preferowane będą projekty:

 • zakładające wykorzystanie OZE;
 • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
 • których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%.

 

Projekt musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

W każdym przypadku należy zweryfikować czy projekt jest/ nie jest objęty pomocą publiczną/de minimis.

Występowanie pomocy publicznej należy każdorazowo oceniać na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obowiązek dokonania tej analizy spoczywa na Wnioskodawcy/Beneficjencie.

W ujęciu prawa unijnego, pojęcie przedsiębiorstwa jest rozumiane bardzo szeroko. Obejmuje ono bowiem swoim zakresem każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej oraz statusu nadanego mu przez prawo krajowe (zgodnie z art. 1 zał. nr 1 do rozporządzenia 651/2014).

Przy czym dla uznania, że dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą wystarczy stwierdzenie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że oferuje on towary lub usługi na danym rynku, niezależnie czy jego działalność jest nastawiona na zysk.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis (w zależności od rodzaju projektu, kosztów kwalifikowalnych) podstawą udzielenia wsparcia jest:

 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420);
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych nalata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2021);
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).
 4. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów/wnioskodawców:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) jednostki naukowe;
9) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
10) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
11) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
12) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
13) podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
14) przedsiębiorstwa.

 

Każdy z ww. beneficjentów/wnioskodawców w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/de minimis, traktowany jest jak przedsiębiorca zgodnie z definicją zawartą w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 7 836 870 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2006 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.11.2017 r. alokacja w PLN wynosi 32 919 556 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

W trakcie trwania naboru lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

 1. Zasady finansowania projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN

 

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD 2014-2020.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 –2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez Wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
  1. Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji intensywność pomocy (poziom dofinansowania) określana będzie na podstawie rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1420).

Zgodnie z §10 ww. rozporządzenie maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014) wynosi:

Mikro - 80%

Mały - 80%

Średni - 70%

Duży - 60%

Kosztami kwalifikowalnymi (zgodnie z ust. 4 art. 40 rozporządzenia 651/2014) są dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna, w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub dodatkowe koszty inwestycji na modernizację w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności.

W tym celu należy użyć formularza oraz instrukcji sposobu przedstawienia kosztów kwalifikowalnych w projekcie stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 1. Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w sieci ciepłownicze stanowiące element efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego intensywność pomocy (poziom dofinansowania) określona będzie na podstawie rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2015 r. sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2021).

Zgodnie z §9 ust. 3 ww. rozporządzenia maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014), ustala się zgodnie z art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014 tj. kwota pomocy na inwestycje w sieci dystrybucji nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym i nie może wynosić więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.

Zgodnie z art. 2 pkt. 38 rozporządzenia 651/2014 „zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej [6].

 1. Intensywność pomocy (poziom dofinansowania) udzielanej jednemu przedsiębiorcy na inwestycje w sieci ciepłownicze nie stanowiące elementu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, określona będzie na podstawie §8 rozporządzenia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) i nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.
 2. Intensywność pomocy (poziom dofinansowania) udzielanej jednemu przedsiębiorcy na wydatki określone w dokumentacji konkursowej, które nie mogą być przedmiotem dofinansowania na podstawie art. 40 i 46 rozporządzenia 651/2014, określona będzie na podstawie §8 rozporządzenia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) i nie mogą przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 pkt.2, w wysokości 200 000 EUR lub 100 000 EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

 1. Intensywność pomocy (poziom dofinansowania) dla projektów nie objętych pomocą publiczną nie może wynosić więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 2. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudzień 2020 r.

Końcem okresu kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2023r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 1. Zasady i forma składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2018r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 30 kwietnia 2018r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

 

Schemat 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

i/lub

Schemat 3.5.B

Rozbudowa i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 1. Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2018r.

 

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.5, Schematów 3.5 A i 3.5 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl .

 1. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.5, Schematu 3.5 A, B można kierować poprzez:

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-    E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

 

-    Bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 


[2] Zgodnie z definicją „wysokosprawnej kogeneracji” w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE;

[4] Należy przez to rozumieć okres amortyzacji zgodny z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z póżn. zm.)

[6] Wartość stopy bazowej do określenia stopy dyskontowej jest ogłaszana w zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 września 2017 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2017/C 278/07). Na dzień ogłoszenia konkursu stopa dyskontowa wynosi 2,83. Jeżeli wartość ta ulegnie zmianie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, Beneficjenci zobligowani są do korekty wyliczenia kwoty pomocy.

 


 INFORMACJA:

Związku z interpretacją Ministerstwa Rozwoju usunięto z Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu zdania „Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej i pomocy de minimis, tj. dla wydatków objętych pomocą publ. i/lub pomocą de minimis koniec okresu kwalifikowalności upływa z dniem 31.12.2020r.”

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

zał nr.1 do instrukcji

 

Ogłoszenie o konkursie (wersja aktualna 13.03.18)

Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 28.12.17)

Ogłoszenie o konkursie

 

Dokumentacja Konkursowa:

 

Regulamin konkursu (wersja aktualna 13.03.18)

Regulamin konkursu (aktualizacja 13.02.18)

Zmiana zapisów Regulaminach (oraz dwóch załączników)  naborów  polega na likwidacji obowiązku dołączania do wniosków o dofinansowanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, tzw. Deklaracji wodnej. Wynika to ze zmian prawnych w zakresie prawa wodnego,  przeprowadzonych w celu dostosowania przepisów krajowych do wymogów wspólnotowych, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r., a także  „formowania się” nowego  podmiotu jakim jest państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jednocześnie mając na uwadze likwidację wytycznych (tj. wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) narzucających ten obowiązek, oraz zgodność obowiązującego prawa krajowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko z prawem wspólnotowym, zasadnym jest wprowadzenie ułatwień administracyjnych dla wszystkich wnioskodawców/beneficjentów biorących udział w naborach.

Regulamin konkursu(aktualizacja 28.12.17)

Regulamin konkursu

 

Załączniki do regulaminu konkursu:

nr 1) Wzór wniosku o dofinansowanie

nr 2) Kryteria wybory projektów

nr 3) Wzór umowy o dofinansowanie

załącznik nr 3 do umowy) Harmonogram platności

załączniki nr 4 do umowy

- 1)ałącznik-Wykaz-dokumentów

- 1a) zestawienie skł. wynagrodzenia

- 1b) składniki wynagrodzenia

- 1c) świadczenie dot US

- 1d) świadczenie dot ZUS

- 2) ŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

załącznik nr 5 do umowy) obowiązki informacyjno - promocyjne

zalącznik nr 6 do umowy) wykaz osób

załącznik nr 7 do umowy) zakres danych

załącznik nr 8 do umowy) klasyfikacja budżetowa projektu

załącznik nr 9 do umowy) zasady kwalifikowalnosci wydatków

 

nr 3) wzór Decyzji

Zał nr 2 Harmonogram płatności

załączniki numer 3

- 1)ałącznik-Wykaz-dokumentów

- 1a) zestawienie skł. wynagrodzenia

- 1b) składniki wynagrodzenia

- 1c) świadczenie dot US

- 1d) świadczenie dot ZUS

- 2) ŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Zał nr 4 info-promo

Zał nr 5 wykaz osób

Zał nr 6 zakres danych

Zał nr 7 Klasyfikacja budżetowa projektu

Zał nr 8 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Zał nr 9 Zasady-kwalifikowalności-wydatków-EFRR

 

nr 4) Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie (wersja aktualna - 13.02.18r.)

nr 4) Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie

nr 5) Lista sprawdzająca projekt zgłoszony do dofinansowania w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek

nr 6) Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy (wersja aktualna - 13.02.18r.)

nr 6) Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy 

Analiza_Finansowa
Analiza_Finansowa_-_przykład_dla_Projektu_dla_którego_obliczono_dofinansowanie_za_pomocą_luki_finansowej
Kopia_Analiza_Finansowa_-_przykład_dla_Projektu_dla_którego_zastosowano_zryczałtowaną_stawkę
Kopia_Analiza_Finansowa_-_przykład_dla_Projektu_objętego_pomocą_publiczną-1
Kopia_Analiza_Finansowa_-_przykład_dla_Projektu_realizowanego_w_formule_PPP-1

 

Zalączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

1) Wylicznie kwoty pomoc zgodnie z art. 46,48,56 GBER

2) Wyliczenie kosztów referencyjnych zgodnie z art. 40 GBER

3) Planowane wydatki

4) instrukcja wypełniania sekcji P we wniosku

5) Metoda określenia sprawności kogeneracji z przykładowym wypełnieniem

Deklaracja Natura 2000

Formularz pomocy de minimis

Formularz innej pomocy niż de minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT - dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT - dla partnera projektu

Oświadczenie VAT - dla podmiotu realizaującego projekt

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Szerokie pelnomocnictwo

Wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art 56

Wzór promesy leasingowej

Wzór promesy kredytowej

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

 

Wzory niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie:

pouczenie instytucji

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

Oświadczenie o niekaralności osoby fizycznej

Oświadczenie o niekaralności

Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MSP

Formularz identyfikacji finansowej

Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu de minimis

Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

Deklaracja Natura 2000

Harmonogram realizacji zamówień

Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

       Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

Klasyfikacja budżetowa projektu

Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu dofinansowanego z RPO WD

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych do umowy

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa