Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Ocena formalna
Status:
 • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena zgodności ze Strategią ZIT WrOF i ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz zgodności ze strategią ZIT WrOF (11.09.2018r) Aktualizacja listy po roztrzygnięsiu skargi sądowej.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz zgodności ze strategią ZIT WrOF (09.04.2018r) Aktualizacja listy po procedurze odwoławczej.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz zgodności ze strategią ZIT WrOF (23.10.2017r)

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualna 10.08.2018r) Aktualizacja listy po odwołaniu sądowym.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej ( 19.03.2018r)Aktualizacja listy po procedurze odwoławczej.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytoryczne (22.09.2017r)Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru  oceny merytorycznej zostały przekazane do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF.

 

Lista projektów które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej (aktualna 10.08.2018r) Aktualizacja listy po odwołaniu sądowym.

Lista projektów które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej (19.03.2018r)Aktualizacja listy po procedurze odwoławczej.

Lista projektów które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej (22.09.2017r)

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 07.08.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 07.08.2017)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (23.06.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (23.06.2017)

 

Informacja o składzie KOP


Komunikat z dnia 07.08.2017 r. 

Zgodnie z §8 pkt 19 i 20 oraz §4 pkt 9 ppkt 2 Regulaminu Komisji Oceny Projektów, informujemy o wydłużeniu terminu na dokonanie oceny merytorycznej wniosków w ramach ww. schematu do dnia 31.08.2017 r. 

Wydłużenie terminu spowodowane jest bardzo dużą ilością ocenianych wniosków złożonych w tym samym czasie, w ramach kilku naborów. 

 


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.04.01-IP.01-02-216/16 1.4.2 B „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno - procesowych przedsiębiorstw”
zostaje wydłużony do 31 maja 2017r. 


nr RPDS.01.04.01-IP.01-02-216/16

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której Zarząd Województwa Dolnośląskiego
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
oraz
GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020
ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.2
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”

Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.00 dnia 28.02.2017 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty:
a) wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
b) wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:

 • otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
 • dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
 • tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) „strategię biznesową przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej/lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 Bb.
Plan nie może być starszy niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.
W przypadku projektów partnerskich sprawdzane będzie posiadanie w/w dokument/ów przez wszystkich partnerów projektu.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:
- realizowane w partnerstwie;
- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) lub pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :
1. MŚP
2. LGD ( Lokalne Grupy Działania),

którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].
Ważne!
Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej) reguluje art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217), zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 2 350 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,4299 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.11.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 10 410 265 PLN.
Wnioskodawcy z obszaru ZIT WrOF w momencie aplikowania o środki, będą musieli dokonać wyboru, czy chcą korzystać z puli środków ZIT WrOF czy horyzontalnych.

 

IV. Zasady finansowania projektu
- Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;
- Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200.000 PLN - w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

 

V. Poziom dofinansowania projektów
1) Pomoc de minimis:
W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia
2) Pomoc publiczna:
W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów wynosi:
a) dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

VI. Okres realizacji projektu
a) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.
W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę realizacji projektu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż w dniu wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu (jako rozpoczęcie realizacji Projektu), a kończy się w dniu zakończenia realizacji projektu.
Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie, czyni to na własne ryzyko.
b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 30 września 2018 roku.
Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK (tj. DIP) w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.00 dnia 28.02.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.
Ponadto do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 28.02.2017 r.
Za datę wpływu do DIP uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA. Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 

Nazwa wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
NIP
Tytuł projektu
Nr naboru
Nr projektu

 


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.2„Internacjonalizacja przedsiębiorstw –ZIT WrOF”
Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław


Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.
W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.
Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP . Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.
Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej, merytorycznej oraz oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl, stronie internetowej ZIT WrOF www.zitwrof.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.4, Poddziałania 1.4.2, Schematu 1.4 Bab znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronie ZIT www.zitwrof.pl.

 

XII. Kontakt
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):DIP oraz Gmina Wrocław
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Poddziałania 1.4.2, Schematu 1.4 Bab można kierować poprzez:

 • e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14
 • lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław


Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

 • e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefonu: 71 777 87 50
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zarządzania Funduszami
ul. Świdnicka 53
53-030 Wrocław
1 piętro , pokój 104

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 07.02.2017

Aktualizacja dot. dostosowania zapisów instrukcji w zakresie sekcji D.Dane Budżetowe generatora online.

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie

2) Kryteria wybory projektów

3) Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

Załącznik 1 Wykaz dokumentów

Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

oraz zgodności ze strategia zit wrof 

gOKBaURwILXt5sld9Ttk