Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena formalna
Status:
  • Zakończone

UWAGA:

Komunikat Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania zaliczek w projektach grantowych realizowanych w konkursach grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dotyczy: Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Poddziałanie 1.2.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”,

Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,   Poddziałanie 1.3.1. Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI),  Podziałanie 1.3.2. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Podziałanie 1.3.3. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB,

Osi priorytetowej 3. „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze  źródeł odnawialnych”, Schemat 3.1.C Projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.03.2019 r., Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, iż możliwa jest zmiana zapisów w umowach o dofinansowanie projektów grantowych realizowanych w ramach ww. Działań/Poddziałań/Schematów w zakresie terminu rozliczania pierwszej i kolejnych transz zaliczki z 90 do 180 dni.

Zmiany w dotychczas zawartych  umowach  podejmowane będą każdorazowo na wniosek złożony przez Beneficjenta do DIP.

 

 

UWAGA:

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach naboru:

RPDS.01.02.01-IP.01-02-179/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 września 2019 r. na 2 października 2019r.

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborze, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.

Wyniki naboru:

 

Ocena formlana:

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (21.03.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (21.03.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 04.05.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 04.05.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 23.06.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 23.06.2017)

 

Ocena merytoryczna:

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (04.05.2017r.)

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja 24.08.2017r.) Lista po procedurze odwoławczej.

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej(aktualizacja 15.11.2017r.)

 

 

Informacja o składzie KOP


KOMUNIKAT Z DNIA 29.12.2016 R.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu naboru DO 9 STYCZNIA 2017 ROKU.

Zmiana terminu wynika z ustanowienia tzw. przerwy technologicznej dla systemu SNOW w terminie od 31.12.2016 od godz. 16:00 do 02.01.2017 do godz. 16:00. Przerwa technologiczna oznacza wyłączenie dostępu do sytemu SNOW dla Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległa dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.


 

RPDS. 01.02.01-IP.01-02-179/16

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1
Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Schemat 1.2.C.b
Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 18-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 09-01-2017r.

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Projekty grantowe mają dotyczyć działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali).

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – Grantobiorcami będą MŚP z obszaru całego województwa.

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie MŚP dwóch rodzajów wsparcia:

1. konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.

Powyższe wsparcie świadczone będzie przez Grantodawcę jako wsparcie niefinansowe.

2. wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane przez Grantodawcę Grantobiorcy – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

• audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

• usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

  • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
  • wykonanie testów wdrożeniowych,
  • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
  • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Rezultatem skorzystania ze wsparcia w Schemacie 1.2.C.b ma być między innymi:
– zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych;
– ulepszenie produktu, posiadanej technologii.

UWAGA:
Wykonawcą usługi (świadczonej dla MŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Grantodawca nie może być jednocześnie Grantobiorcą i/lub wykonawcą usługi. Jeden Grantobiorca, może złożyć tylko jeden wniosek o grant.

Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz między innymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2014-2020); Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD 2014-2020); Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Usługi dla przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020 - schemat 1.2.C.b „Bon na innowacje”
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) zarówno na poziomie Grantodawcy jak i Grantobiorcy (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1075) na poziomie Grantobiorcy (jeśli dotyczy).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami):

1) Jednostki samorządu terytorialnego;
2) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 5 740 368 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3065 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.09.2016 r. alokacja w PLN wynosi 24 720 980 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna, maksymalna wartość wsparcia:
W przypadku Grantodawcy: nie dotyczy
Maksymalna wartość wsparcia (bonu) na jedno przedsiębiorstwo: 100 tys. PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SZOOP RPO WD 2014-2020 zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 6.10.2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 –2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 6 do SZOOP RPO WD 2014-2020).

Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nie przeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji DIP i musi być zgodna z wymogami zawartymi w rozdziale III Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Usługi dla przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020 - schemat 1.2.C.b „Bon na innowacje”

 

VI. Okres realizacji projektu

I. Rozpoczęcie projektu

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Grantodawcę jest: 1 stycznia 2014 roku.
Natomiast wydatki związane z powierzeniem grantów mogą być kwalifikowalne jeżeli są poniesione po wyborze projektu grantowego do dofinansowania i są zgodne z zatwierdzonymi przez DIP kryteriami wyboru Grantobiorców oraz procedurami realizacji projektu grantowego.

II. Zakończenie projektu

Najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność do DIP: 30 września 2019 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

Przez projekt zakończony rozumie się projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany i zostało to potwierdzone np. podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku projektów realizowanych etapami, zakończenie realizacji części z nich nie stanowi przesłanki do uznania, że cały projekt został zakończony. Nastąpi to dopiero po zakończeniu ostatniego etapu, czyli np. po podpisaniu protokołu odbioru ostatniego etapu lub protokołu odbioru końcowego.

Grantobiorca:
Wniosek Grantobiorcy o refundację grantu, musi być złożony w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu, zawartej pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą.

Przy określeniu terminu złożenia przez Grantobiorcę wniosku o refundację grantu należy wziąć pod uwagę najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność projektu grantowego tj. 30 września 2019 r.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR -dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 18-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 09-01-2017r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:
Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 09-01-2017r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa Grantodawcy (Wnioskodawcy)
Adres Grantodawcy (Wnioskodawcy)
NIP
Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1
Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
Schemat 1.2.C.b
Usługi dla przedsiębiorstw– projekty grantowe

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Grantodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Grantodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunika tu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę ocenionych projektów zawierającą przyznanie oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Grantodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to: kwiecień 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Grantodawcy

Grantodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2., Podziałania 1.2.1, Schematu 1.2.C.b znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Schematu 1.2.C.b można kierować poprzez:
e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 71 776 58 12; 71 776 58 13
lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie - wersja nieaktualna

Ogłoszenie o konkursie - aktualizacja 29.12.2016r.

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - aktualizacja 29.12.2016r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników - aktualizacja z dnia 21.11.16

 Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wytyczne grantowe do 1.2

Załącznik nr 1 do wytycznych grantowych

2) Wzór wniosku o dofinansowanie 

3) Kryteria wybory projektów

4) Wzór umowy o dofinansowanie

 Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności projekty grantowe

Załącznik nr 4 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 7 - Klasyfikacja budżetowa projektu

5) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 załącznik do Regulaminu pn. „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych” nie obowiązuje dla zamówień wszczętych od dnia 14.10.2016r.

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link