Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Lista członków KOP
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - aktualizacja 31.05.2017r. (po procedurze odwoławczej)

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - aktualizacja 13.09.2017r. (po procedurze odwoławczej)

W wyniku przesunięcia wolnych środków wszystkie projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru otrzymają dofinansowanie.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej - aktualizacja 31.05.2017r. (po procedurze odwoławczej)

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej - aktualizacja 13.09.2017r. (po procedurze odwoławczej)

 

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.2 A,B,C (23.12.2016r.)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 20.560.791,67 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów po zakończonej procedurze odwoławczej tj. z dnia 29.11.2016 r. 1 Euro = 4,4299 PLN ).Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 29 pozycji, których łączna wartość dofinansowania wynosi 22.133.636,85 PLN, co stanowi 107,65 % przewidzianej na ten konkurs alokacji. W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 27 włącznie otrzymają dofinansowanie. W związku z tym, że alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów, projekty znajdujące się na pozycjach nr 28 oraz 29, nie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.2 A,B,C (23.12.2016r.)

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - lista nieaktualna

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - lista nieaktulna 02.12.2016r. (uwzględnia korektę kwoty jednego z projektów)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - lista nieaktualna

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - lista nieaktualna 23.12.2016r. (uwzględnia wnioski cofnięte z oceny merytorycznej)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły  kryteriów oceny formalnej - lista nieaktualna 23.12.2016r. (uwzględnia wnioski cofnięte z oceny merytorycznej)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - lista nieaktualna 11.05.2017r. (po procedurze odwoławczej)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - lista nieaktualna 11.05.2017r. (po procedurze odwoławczej)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - lista aktualna 10.08.2017r. (po procedurze odwoławczej)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - lista aktualna 10.08.2017r. (po procedurze odwoławczej)

 

Ocena techniczna:

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs horyzontalny 3.2 ABC


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzje o wydłużeniu następującego naboru:

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”,

      Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu  zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji),

      Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE,

      Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)

 

Do 21 września 2016r.

 

Przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków gwarantuje czas niezbędny dla złożenia kompletnej i dobrze przygotowanej dokumentacji.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajduje się dole strony.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RPDS.03.02.00-IP.01-02-136/16

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2

„Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.2 A

Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Schemat 3.2 B

Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE

Schemat 3.2 C

Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 21.09.2016 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Pod warunkiem że:

a) W przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35% (uwzględniając całą inwestycję).

b) W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

- może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu oraz, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;

- może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

 

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji w ramach działania 3.2 będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii, w sposób opłacalny, opartej na audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.

Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, efektu, w postaci oszczędności energii rozumianej jako różnica pomiędzy łącznym zapotrzebowaniem danego obiektu urządzenia technicznego lub instalacji na energię przed realizacją projektu oraz po realizacji projektu (w MWh/rok) na poziomie nie mniejszym niż 35%. W celu weryfikacji faktycznych oszczędności energii wymagane będzie przeprowadzenie audytu energetycznego/audytu efektywności energetycznej po zakończeniu inwestycji, który powinien zawierać opis i analizę istniejącego stanu wykorzystywania energii.

Preferencję uzyskają projekty:

- których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii (deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie); możliwe będzie wykonanie zdjęć termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;

- wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1363);

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia EFRR (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) MŚP;

2) grupy producentów rolnych;

3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 4 641 367 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 20 394 167 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN wydatków całkowitych

Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN, równowartość w PLN do 2 mln EUR dla dużych przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP) zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 29 czerwca 2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 – 2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Intensywność pomocy przyznana będzie zgodnie z:

1. art. 38 rozporządzenia 651/2014 na

- pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną:

Przedsiębiorca          Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                      65%

Mały                                       65%

Średni                                    55%

Duży                                      45%

Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Ustala się je w następujący sposób:

a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną;

b) w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi koszty kwalifikowalne.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne.

2. art. 41 rozporządzenia 651/2014 na

- pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych:

koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c)

Przedsiębiorca          Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                      65%

Mały                                       65%

Średni                                    55%

Duży                                      45%

W przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Wobec takich instalacji powyższe koszty uznaje się jako dodatkowe koszty niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

3. art. 49 rozporządzenia 651/2014 na

- pomoc na badania środowiska:

Przedsiębiorca          Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                      70%

Mały                                       70%

Średni                                    60%

Duży                                      50%

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty realizacji badań, w tym audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami.

Pomoc nie może zostać przyznana dużym przedsiębiorstwom na audyty energetyczne przeprowadzane na mocy art. 8 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE, chyba że taki audyt energetyczny prowadzony jest w uzupełnieniu obowiązkowego audytu energetycznego na mocy tej dyrektywy.

Wydatki nieobjęte art. 38, 41 i 49 rozporządzenia 651/2014 tj. poza kosztami inwestycji i kosztami audytu energetycznego w trakcie realizacji projektu, finansowane będą na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:

1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,

2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.

3) wydatki związane z przeprowadzeniem audytów energetycznych przed realizacją inwestycji.

W przypadku wydatków objętych pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, kwota pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.

W ust. 2 art. 3 Rozporządzenia Komisji 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, określony został limit całkowitej pomocy de minimis przyznany jednemu przedsiębiorstwu, który nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Jedno przedsiębiorstwo w tym znaczeniu może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”. Zgodnie z definicją poprzez jedno przedsiębiorstwo rozumie się wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

 

VI. Okres realizacji projektu

Dla projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie

Wyjątek stanowią:

-wydatki wskazane w pkt. 16 regulaminu zgodne z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

- oraz wydatki na zakup gruntów oraz prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 21.09.2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 21 września 2016 r.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna MŚP – konkurs horyzontalny

Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)

lub

Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE

lub

Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.2 A,B,C znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.2 A,B,C można kierować poprzez:

  • e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
  • lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 3.2 A,B,C - wersja nieaktualna!

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 3.2 A,B,Cobowiązuje od 24.08.2016r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - nieaktualna 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 31.08.2016 r.

Wykaz zmian do instrukcji wypełniania wniosku w ramach Działania 3.2 ABC

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

REGULAMIN KONKURSU - 3.2 A,B,C - wersja nieaktualna!

REGULAMIN KONKURSU - 3.2 A,B,C - obowiązuje od 24.08.2016r.

          Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 3.2 A,B,C

2) Kryteria wyboru projektów - 3.2 A,B,C

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 3.2 A,B,C

         

          Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych 

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

4) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link