Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Lista członków KOP
Status:
 • Zakończone

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Wyniki oceny merytorycznej 1.3.3 A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja 22.05.2017)

Wyniki oceny merytorycznej 1.3.3 A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (28.02.2017)

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 10.04.2017)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (24.01.2017)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (24.01.2017)

Schemat 1.3.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Ocena techniczna:

Wyniki oceny technicznej - 1.3.3 A - ZIT AJ (05.12.2016)

Wyniki oceny zgodności ze Startegią ZIT AJ - konkurs 1.3.3 A (22.12.2016)

 


 

KOMUNIKAT Z DNIA 29.09.2016 R.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzje o wydłużeniu następujących naborów:

W ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schematu 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schematu 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
Podziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne
Podziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Podziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

 

Do 17 października 2016r .

Zmiana terminu jest odpowiedzią na spływające do DIP prośby potencjalnych Wnioskodawców o przesunięciu zakończenia naborów.

W związku z powyższym zmianie uległa następująca dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajduje się dole strony.


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu następujących naborów:


1) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
2) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
3) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
Przedsiębiorców

Do 30 września 2016 r.


Przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków gwarantuje czas niezbędny dla złożenia kompletnej i dobrze przygotowanej dokumentacji.

Zmianie uległa także umowa o dofinansowanie projektu, w której rozszerzony został katalog obowiązków Beneficjenta w zakresie zmiany terminu składania pozwolenia na budowę oraz w zakresie obowiązku monitorowania zysku operacyjnego nieprzewidzianego we wniosku o dofinansowanie.

 

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajduje się dole strony.

 

 

 

Komunikat z 23.08.16 r. w sprawie konkursów w ramach Działania 1.3 A i B, Poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne”, Podziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” oraz Podziałania 1.3.3 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ”

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 1.3 A i B, Poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne”, Podziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” oraz Podziałania 1.3.3 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ”

W związku z dopuszczeniem możliwości dostarczenia pozwolenia na budowę najpóźniej przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, jednak nie później niż 3 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje iż możliwa jest realizacja projektu na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”).

Wyjaśniamy również iż uzbrojenie terenu oznacza możliwość doprowadzenia infrastruktury do granic działki.

 

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

oraz

MIASTO JELENIA GÓRA,

któremu Zarząd Województwa Dolnośląskiego

11 czerwca 2015 . powierzył zadania w ramach

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020,

w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Miastem Jelenia Góra pełniącą funkcję lidera ZIT AJ i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.3

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

Schemat 1.3 A

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz.15.00 dnia 17.10.2016 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY W DWÓCH SCHEMATACH: 1.3 A i 1.3 B

Schemat 1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych:

W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:

 • uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);
 • kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);
 • budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);
 • zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);
 • budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element projektu) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;
 • działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).

Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), z wyłączeniem możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych i wielkopowierzchniowych sklepów (powyżej 400 m2).

Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek.

Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, zlokalizowane w kilku miejscach gminy.

Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego finansowanego ze środków EFRR – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub kolejową).

Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.

Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych na koniec okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych.

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty realizowane na nieużytkach, terenach zdegradowanych, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych;
 • projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD;
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

 • budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
 • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
 • wnioskodawca dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury;
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/ jest na wyczerpaniu.

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw;
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

-----------------------------------------------------------

W zakresie schematu 1.3.A i 1.3.B:

Rezultatem bezpośrednim projektów będzie odpowiednio:

 • liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze (schemat 1.3.B)

lub

 • poziom obłożenia terenów inwestycyjnych (schemat 1.3.A)

oraz

 • liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP.

Rezultaty bezpośrednie będą wskazane w umowie o dofinansowanie projektu.

Wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało – zgodnie z zasadą proporcjonalności – odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 1208), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 488), zwane dalej rozporządzeniem de minimis.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną:

- infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkowników w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;

- wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień;

- wsparcie nie może być udzielane na infrastrukturę specjalną (dedykowaną), czyli infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 

W zakresie projektów typu 1.3 A:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

• instytucje otoczenia biznesu (IOB).

 

W zakresie projektów typu 1.3 B:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

• instytucje otoczenia biznesu (IOB);

• uczelnie/szkoły wyższe;

• lokalne grupy działania (LGD).

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 A - 4 800 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 21 091 200 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 B - 840 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940. PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 3 690 960 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B

Maksymalna wartość projektu: zgodnie z do Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP RPO WD)

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SZOOP RPO WD zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 29 czerwca 2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach tego konkursu musi być realizowany w granicach administracyjnych ZIT AJ.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B

Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną na:

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

Przy czym „zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji , gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.

Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6).

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis.

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:

1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,

2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,

3) wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu,

4) działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa do 5% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014.

Dla projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 30 września 2019 r.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 17.10.2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 30 września 2016 r.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.3

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

Schemat 1.3 A

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

lub

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT AJ, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT AJ (www.zitaj.jeleniagora.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT AJ, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, Schematu 1.3 A i Schematu 1.3 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronach ZIT AJ www.zitaj.jeleniagora.pl.

 

XII. Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP oraz Aglomeracja Jeleniogórska

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, Schematu 1.3 A i Schematu 1.3 B można kierować poprzez:

 • e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
 • lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT AJ(w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:

 • e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonu: 75 7546 249, 75 7546 288
 • bezpośrednio w siedzibie:

Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi

Aglomeracji Jeleniogórskiej

ul. Okrzei 10

58-500 Jelenia Góra

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 1.3.3 A,B - nieaktualne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 1.3.3 A,B - aktualizacja 24.08.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 1.3.3 A,B - aktualizacja 29.09.2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 31.08.2016 r.

Wykaz zmian do instrukcji wypełniania wniosku w ramach Działania 1.3 A B

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

REGULAMIN KONKURSU - 1.3.3 A,B - nieaktualne

REGULAMIN KONKURSU - 1.3.3 A,B - aktualizacja 24.08.2016 r.

REGULAMIN KONKURSU - 1.3.3 A,B - aktualizacja 29.09.2016 r. 

Załączniki do regulaminu konkursu:

1A) Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 1.3.3 A

1B) Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 1.3.3 B

2) Kryteria wyboru projektów - 1.3.3 A,B

W załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu pn. ” Kryteria wyboru projektów – Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2 , Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B” oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu pn. ” Kryteria wyboru projektów – Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.3 , Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B” w skutek omyłki nie ujęto aktualnych doprecyzowań/komentarzy w kryteriach Oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF i Oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ przyjętych przez Komitet Monitorujący uchwałą nr 38/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W Regulaminie konkursu w pkt. 13 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia jest odniesienie do dokumentu źródłowego tj. uchwały nr 38/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dn. 9 czerwca 2016 r. dlatego załączniki w obu Poddziałaniach zostały uzupełnione. Zmianie uległa weryfikacja kryterium m.in. Poprawność doboru wskaźników. Po dodaniu zapisu dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty.

Poniżej uaktualniony załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

2) Kryteria wyboru projektów (zaktualizowane) - 1.3.3 A,B ZIT AJ

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 1.3.3 A,B - nieaktualne

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 1.3.3 A,B - aktualizacja 24.08.2016 r. 

          Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych: 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
Zestawienie składnikó wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt - Um. o pracę oraz um. zlecenie (ze składkami ZUS)
Zestawienie składnikó wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt - Umowa o dzieło (bez składek ZUS)
Oświadczenie dot. US
Oświadczenie dot. ZUS
Oświadczenie beneficjenta dotyczące projektu

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

4) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ NA LATA 2014-2023 - link