Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Lista członków KOP
Status:
 • Zakończone

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach naboru:

RPDS.01.03.01-IP.01-02-133/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 września 2019 r. na 17 października 2019r.

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborze, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.

 

Wyniki ocen:

 

Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Wyniki oceny technicznej 1.3A

Wyniki oceny formalnej 1.3A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej 1.3A - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej 1.3A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - aktualizacja list (17.02.2017r.)

Wyniki oceny formalnej 1.3A - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - aktualizacja list (17.02.2017r.)

 

Wyniki oceny merytorycznej 1.3A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - LGOI

Wyniki oceny merytorycznej 1.3A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OIRW

Wyniki oceny merytorycznej 1.3A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZKD

Wyniki oceny merytorycznej 1.3A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OIDB

Wyniki oceny merytorycznej 1.3A - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZOI

 

Informacja o składzie KOP (1.3A)

 

Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Wyniki oceny technicznej 1.3B

Wyniki oceny formalnej 1.3B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej 1.3B - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej 1.3B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - aktualizacja list (17.02.2017r.)

Wyniki oceny formalnej 1.3B - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - aktualizacja list (17.02.2017r.)

 

Wyniki oceny merytorycznej 1.3B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OIRW

Wyniki oceny merytorycznej 1.3B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZKD

Wyniki oceny merytorycznej 1.3B - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - ZKD - aktualizacja listy (01.08.2017r.)

 

Informacja o składzie KOP (1.3B)


Wydłużenia terminu na weryfikację techniczną w ramach Schematu 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schematu 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców, których nabory zakończyły się 17.10.2016r.

W związku z dużym obciążeniem oceną formalną i merytoryczną wniosków złożonych w innych działaniach oraz ze względu na braki kadrowe zdecydowano o wydłużeniu terminu pierwszej weryfikacji technicznej ww. naboru do dnia 14.11.2016 r.


 

KOMUNIKAT Z DNIA 29.09.2016 R. 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzje o wydłużeniu następujących naborów:

W ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schematu 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schematu 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
Podziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne
Podziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Podziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

 

Do 17 października 2016r .

Zmiana terminu jest odpowiedzią na spływające do DIP prośby potencjalnych Wnioskodawców o przesunięciu zakończenia naborów.

W związku z powyższym zmianie uległa następująca dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajduje się dole strony.

 


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu następujących naborów:


1) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
2) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców
3) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
Przedsiębiorców

Do 30 września 2016 r.


Przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków gwarantuje czas niezbędny dla złożenia kompletnej i dobrze przygotowanej dokumentacji.

Zmianie uległa także umowa o dofinansowanie projektu, w której rozszerzony został katalog obowiązków Beneficjenta w zakresie zmiany terminu składania pozwolenia na budowę oraz w zakresie obowiązku monitorowania zysku operacyjnego nieprzewidzianego we wniosku o dofinansowanie.

 

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajduje się dole strony.

 

 

 

Komunikat z 23.08.16 r. w sprawie konkursów w ramach Działania 1.3 A i B, Poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne”, Podziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” oraz Podziałania 1.3.3 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ”

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 1.3 A i B, Poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne”, Podziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” oraz Podziałania 1.3.3 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ”

W związku z dopuszczeniem możliwości dostarczenia pozwolenia na budowę najpóźniej przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, jednak nie później niż 3 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje iż możliwa jest realizacja projektu na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”).

Wyjaśniamy również iż uzbrojenie terenu oznacza możliwość doprowadzenia infrastruktury do granic działki.

 

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.1
Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne
Schemat 1.3 A
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Schemat 1.3 B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 17.10.2016 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY W DWÓCH SCHEMATACH: 1.3 A i 1.3 B

Schematu 1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych:

W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:

 • uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);
 • kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);
 • budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);
 • zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);
 • budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element projektu) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;
 • działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).

Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ), z wyłączeniem możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych i wielkopowierzchniowych sklepów (powyżej 400 m2).
Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek.
Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, zlokalizowane w kilku miejscach gminy.
Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego finansowanego ze środków EFRR – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub kolejową).

Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.

Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych na koniec okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych.

Preferencyjnie traktowane będą:
• projekty realizowane na nieużytkach , terenach zdegradowanych , terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych;
• projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD;
• projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

 • budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
• projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
• działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
• wnioskodawca dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury ;
• przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
• przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/ jest na wyczerpaniu.

Preferencyjnie traktowane będą:
• projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw;
• projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

-----------------------------------------------------------
W zakresie schematu 1.3.A i 1.3.B:
Rezultatem bezpośrednim projektów będzie odpowiednio:

 • liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze (schemat 1.3.B)

lub

 • poziom obłożenia terenów inwestycyjnych (schemat 1.3.A)

oraz

 • liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP.

Rezultaty bezpośrednie będą wskazane w umowie o dofinansowanie projektu.

Wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało – zgodnie z zasadą proporcjonalności – odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 1208), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 488), zwane dalej rozporządzeniem de minimis.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną:
- infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkowników w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;
- wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień;
- wsparcie nie może być udzielane na infrastrukturę specjalną (dedykowaną), czyli infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

W zakresie projektów typu 1.3 A:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
• instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W zakresie projektów typu 1.3 B:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
• instytucje otoczenia biznesu (IOB);
• uczelnie/szkoły wyższe;
• lokalne grupy działania (LGD).

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 A - 11 347 869 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2016 r.) alokacja w PLN wynosi: 49 862 536 PLN.

Konkurs będzie ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI.
ZOI - 2 345 354 EUR
LGOI - 2 542 982 EUR
OIDB - 2 075 768 EUR
OIRW - 1 881 578 EUR
ZKD - 2 502 187 EUR

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 B - 7 565 246 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3940 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2016 r.) alokacja w PLN wynosi: 33 241 690 PLN.

Konkurs będzie ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI.
ZOI - 1 563 569 EUR
LGOI - 1 695 322 EUR
OIDB - 1 383 845 EUR
OIRW - 1 254 385 EUR
ZKD - 1 668 125 EUR

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Projekt musi być realizowane na obszarze jednego z ww. OSI.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B

Maksymalna wartość projektu: zgodnie z do Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP RPO WD)

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SZOOP RPO WD zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 29 czerwca 2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).
W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B
Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną na:

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).
Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

Przy czym „zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji , gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.

Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6).

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis.

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:
1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
3) wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu,
4) działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa do 5% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014.

Dla projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 30 września 2019 r.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 08.08.2016 r. do godz. 15.00 dnia 17.10.2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 30 września 2016 r.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.1
Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne
Schemat 1.3 A
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
lub
Schemat 1.3 B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.3, Podziałania 1.3.1, Schematu 1.3 A i Schematu 1.3 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3, Podziałania 1.3.1, Schematu 1.3 A i Schematu 1.3 B można kierować poprzez:

 • e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
 • lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 1.3 A,B - nieaktualne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 1.3 A,B - aktualizacja 24.08.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 1.3 A,B - aktualizacja 29.09.2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 31.08.2016 r.

Wykaz zmian do instrukcji wypełniania wniosku w ramach Działania 1.3 A B

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

REGULAMIN KONKURSU - 1.3 A,B - nieaktualne

REGULAMIN KONKURSU - 1.3 A,B - aktualizacja 24.08.2016 r.

REGULAMIN KONKURSU - 1.3 A,B - aktualizacja 29.09.2016 r. 

Załączniki do regulaminu konkursu:

1A) Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 1.3 A

1B) Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 1.3 B

2) Kryteria wyboru projektów - 1.3 A,B

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 1.3 A,B - nieaktualne

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 1.3 A,B - aktualizacja 24.08.2016 r.

          Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych: 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
Zestawienie składnikó wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt - Um. o pracę oraz um. zlecenie (ze składkami ZUS)
Zestawienie składnikó wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt - Umowa o dzieło (bez składek ZUS)
Oświadczenie dot. US
Oświadczenie dot. ZUS
Oświadczenie beneficjenta dotyczące projektu

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

4) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link