Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Lista członków KOP
Status:
  • Zakończone

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach naboru:

RPDS.03.01.00-IP.01-02-095/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 czerwca 2019 r. na 8 lipca 2019r.

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborze, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.

 

Komunikat dla wnioskodawców

Wyniki ocen:

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs horyzontalny 3.1 B  - 12.07.2016r.

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs horyzontalny 3.1 B - aktualizacja 15.12.2016r. (korekta wartości 1 projektu)


Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej  - 08.09.2016r.

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej  - 08.09.2016r.


Rozstrzygnięto konkurs horyzontalny 3.1 B Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn – poniżej 110kV).

Poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.1 B

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 10 000 000 EUR, co zgodnie z kursem według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 43 014 000,00 PLN. Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 13 pozycji, których łączna wartość dofinansowania wynosi 55 097 865,03 PLN, co stanowi 128,09% przewidzianej na ten konkurs alokacji. W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 10 włącznie otrzymają dofinansowanie.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.1 B - aktualizacja 30.01.2017

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.01.2017 r. zwiększa się alokację na dofinansowanie wszystkich projektów z Działania 3.1 B, które otrzymały ocenę pozytywną.

 

Informacja o składzie KOP


 

UWAGA!!! Ze względu na sygnały od potencjalnych Wnioskodawców o wydłużającym się czasie oczekiwania na wydanie przez niektóre gminy zaświadczenia o istnieniu na ich terenach warunków dla wytwarzania energii z OZE wydłużono termin zakończenia naboru do dnia 08.06.2016 r. 

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1
„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.1.B
Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn – poniżej 110kV) umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego.

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 09.05.2016 r. do godz. 15.00 dnia 08.06.2016 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na projekty w zakresie:

(3.1.B) Budowy, modernizacji sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn – poniżej 110kV) umożliwiającej przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego.

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Przez modernizację należy rozumieć przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję instalacji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu modernizacji przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie).

Wsparcie udzielone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2011) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) przedsiębiorstwa energetyczne

Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie przedsiębiorstwom energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn zm.).
Przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.
Za działalność w zakresie wytwarzania paliw lub energii będzie uznane faktyczne wykonywanie przedmiotowej działalności jak również czynności przygotowujące do rozpoczęcia tejże działalności tj. działalność organizacyjna (koszty dot. analiz, badań), marketingowa. Oznacza to, że w ramach Działania będą mogły aplikować również przedsiębiorstwa, które jeszcze nie wytwarzają, przetwarzają, magazynują, przesyłają, trudnią się dystrybucją paliw albo energii lub trudnią się obrotem nimi ale ponoszą koszty związane z tą działalnością.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 10 000 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3631 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 26.02.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 43 631 000,00 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. PLN
Maksymalna całkowita wartość projektu: 10 mln PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP) zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 29.03.2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 – 2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).
W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z art. 48 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 na:

- Inwestycje dot. budowy i/lub modernizacji infrastruktury energetycznej:
Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).
Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.
Przy czym „zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji1, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.
Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji. Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.
Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6).

Wydatki nieobjęte art. 48 rozporządzenia 651/2014 tj. poza kosztami inwestycji, finansowane będą na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:
1) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
2) wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
3) wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków będzie proporcjonalny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na podstawie art. 48 na inwestycję w projekcie.

 

VI. Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.
b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.
Wnioski można dostarczać:

  • osobiście: w Punkcie Przyjęć Wniosków (Sekretariat) do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
  • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.1 B Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn – poniżej 110kV) umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Termin:
Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 3.1, Schematu 3.1 B odbywać się będzie w terminie:
od godz. 8.00 dnia 09.05.2016 r. do godz. 15.00 dnia 08.06.2016 r.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.1, Schematu 3.1 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.1, Schematu 3.1 A można kierować poprzez:
- e–maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13
- lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - 3.1 B

ELEKTRONICZNA APLIKACJA DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU - 3.1 B

REGULAMIN KONKURSU - 3.1 B

Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 3.1 B

2) Kryteria wyboru projektów - 3.1 B

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 3.1 B

        Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

4) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie - link

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - 3.1 B

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia

 

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa - wersja I ogłoszenia nieaktualna