Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Lista członków KOP
Status:
 • Zakończone

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach naboru:

RPDS.03.05.00-IP.01-02-096/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 11 marca 2019r.

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborze, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.

 

Wyniki ocen:

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs horyzontalny 3.5 A,B

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej  3.5 A,B

Lista projektów, które nie spełniły kryterów oceny formalnej 3.5 A,B

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 3.5 A,B - aktualizacja w wyniku zakończenia procedury odwoławczej 11.01.2017 r.

Lista projektów, które nie spełniły kryterów oceny formalnej 3.5 A,B - aktualizacja w wyniku zakończenia procedury odwoławczej 11.01.2017 r. 

 

Rozstrzygnięto konkurs horyzontalny 3.5 A,B Wysokosprawna kogeneracja

Poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 3.5 A,B

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - aktualizacja w wyniku zakończenia procedury odwoławczej 25.01.2017r.

Informacja o składzie KOP

 

 


W celu wyliczenia kosztów kwalifikowalnych w Schemacie 3.5.A należy użyć udostępnionego poniżej kalkulatora oraz instrukcji sposobu przedstawienia kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Kalkulator

Innstrukcja wypełnainia sekcji P - Planowane wydatki w związku z inwestycją referencyjną

 

W celu określenia sprawności kogeneracji należy użyć poniższego kalkulatora.

Sprawność kogeneracji z przykładowym wypełnieniem


 

Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków w ramach Schematu 3.5 A „Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami, Schemat 3.5 B „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych”.

Informujemy, że w związku ze skomplikowaną procedurą wyliczenia inwestycji referencyjnej oraz wysokosprawnej kogeneracji, na podstawie § 8 pkt 19 i 20 oraz § 4 pkt 9 ppkt 2 Regulaminu Komisji Oceny Projektów wydłużony zostaje termin na ocenę formalną do dnia 16.09.2016r.

 

 

UWAGA!!!

Ze względu na sygnały od Wnioskodawców o wydłużającym się czasie oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowych, dochodzącym nawet do kilku miesięcy, wydłużono termin zakończenia naboru do dnia 30.05.2016 r.


W związku z uszczegółowieniem zapisów dotyczących paragrafu 14 Regulaminu konkursu oraz zmianą techniczną dotyczącą uaktualnienia numeru naboru dokonano aktualizacji dokumentacji konkursowej.

W związku z wprowadzeniem zmian wydłużono termin naboru do 29.04.2016r.

 

W obowiązującej od 14 marca br. zmienionej dokumentacji konkursowej dot. naboru w ramach działania 3.5 Wysokosprawna kogeneracja, w paragrafie 14 Regulaminu konkursu przywołano m.in. w całości zapisy art. 46 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER).

Ze względu na możliwe typy projektów określone w działaniu 3.5 Wysokosprawna kogeneracja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach przedmiotowego naboru art. 46 GBER ma zastosowanie jedynie w przypadku rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych będących elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego (§14 lit. A pkt 2 b Regulaminu), tj.:

b) Sieć dystrybucji

Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym.

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji.

 

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5
„Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.5.A
Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

Schemat 3.5.B
Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 01.04.2016 r. do godz. 15.00 dnia 30.05.2016 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

(3.5.A) Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

Wspierane mogą być ww. typy projektów pod warunkiem że:

 • budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;
 • budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;
 • w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;
 • wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

(3.5.B) Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

Jeżeli wsparcie dotyczy projektów z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Preferowane będą projekty:

 • zakładające wykorzystanie OZE;
 • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
 • których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%.

Wsparcie udzielone dla Schematu 3.5 A zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420), Schematu 3.5 B zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych nalata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2021) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) jednostki naukowe;
9) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
10) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
11) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
12) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
13) podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
14) przedsiębiorstwa.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 3 864 380 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,4534 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.01.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 17 209 629,89 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 25.01.2016 r.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

 

A. Dla projektów objętych pomocą publiczną, intensywność pomocy określana, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu przyznawana na:

1) inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 40):

Przedsiębiorca                    Maksymalne dofinansowanie
Mikro                                                    80%
Mały                                                      80%
Średni                                                   70%
Duży                                                      60%

2) rozbudowę i/lub modernizację sieci ciepłowniczych będących elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego (art. 46):

a) Zakład produkcyjny:

Przedsiębiorca                    Maksymalne dofinansowanie
Mikro                                                    80%
Mały                                                      80%
Średni                                                   70%
Duży                                                      60%

Za koszty kwalifikowalne w przypadku zakładu produkcyjnego uznaje się dodatkowe koszty niezbędne do budowy, rozbudowy i odnowienia jednej lub większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w porównaniu z tradycyjnym zakładem produkcyjnym. Inwestycja stanowi integralną część efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego.

b) Sieć dystrybucji

Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym.

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji.

 

B. Wydatki kwalifikowalne nie objęte art. 40 i/lub art. 46 rozporządzenia 651/2014 w projektach z zakresu pomocy publicznej dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych nie będących elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, finansowane będą na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis do poziomu intensywności pomocy wynoszącym 85%, z uwzględnieniem zapisów wynikających z SZOOP RPO WD 2014-2020.

 

C. Wydatki kwalifikowalne nie objęte art. 40 i/lub art. 46 rozporządzenia 651/2014 w projektach z zakresu pomocy publicznej dotyczące:
a) kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu,
b) kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem/ kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę, 

finansowane będą na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis analogicznie do poziomu dofinansowania otrzymanego na inwestycję w projekcie.

 

VI. Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014r.

W przypadku projektów dot. rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych nie będących elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu ogłoszenia o konkursie, czyli 26 lutego 2016 r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

a) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

Komplet dokumentów powinien znajdować się w segregatorze.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.
b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

Wnioski można dostarczać:

 • osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
 • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP w wyżej wskazanym terminie w segregatorze oklejonym zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Schemat 3.5.A
Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

lub

Schemat 3.5.B
Rozbudowa i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 3.5, Schematu 3.5 A i Schematu 3.5 B odbywać się będzie w terminie:
od godz. 8.00 dnia 01.04.2016 r. do godz. 15.00 dnia 30.05.2016 r.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2016 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.5, Schematów 3.5 A i 3.5 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.5, Schematu 3.5 A,B można kierować poprzez:


- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13

- lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie - Działanie 3.5 - konkurs horyzontalny - nieaktualne

Ogłoszenie o konkursie - Działanie 3.5 - konkurs horyzontalny - obowiązujące od dnia 14.04.2016 r. 

Elektroniczna aplikacja do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 3.5 A,B  - nieaktualna

Elektroniczna aplikacja do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 3.5 A,B wersja 2 - obowiązująca od dnia 19.05.2016 r.

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie - 3.5 A,B - nieaktualna

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie - 3.5 A,Bobowiązująca od dnia 14.04.2016 r.

 

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 3.5 A,B - nieaktualny

Regulamin konkursu - 3.5 A,B - obowiązujący od dnia 14.04.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - 3.5 A,B

Kryteria wyboru projektu - 3.5 A,B

Wzór umowy o dofinansowanie - 3.5 A,B

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz dot. pomocy publicznej - nieaktualny

Formularz dot. pomocy publicznej - aktualizacja z dnia 25.03.16 r.

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Oświadczenie w zakresie OOŚ - nieaktualne

Oświadczenie w zakresie OOŚ - aktualizacja z dnia 25.03.16 r.

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - nieaktualny

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - aktualizacja z dnia 25.03.16 r.

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - nieaktualny

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - aktualizacja z dnia 25.03.16 r.

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Oświadczenie dla partnerów projektu

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla podmiotu realizującego projekt

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art. 46 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia

 

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa - wersja I ogłoszenia nieaktualna