Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Lista członków KOP
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - aktualizacja listy z dnia 18.05.16r.

 

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - lista nieaktualna

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - lista nieaktualna

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - aktualizacja listy z dnia 31.05.2016 r. - lista nieaktualna
Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - aktualizacja listy z dnia 31.05.2016 r. - lista nieaktualna

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - aktualizacja listy w wyniku zakończenia procedury odwoławczej z dnia 27.09.2016 r.

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - aktualizacja listy w wyniku zakończenia procedury odwoławczej z dnia 27.09.2016 r.

 

Lista projektów wycofanych przez wnioskodawców

 

Rozstrzygnięto konkurs horyzontalny schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs horyzontalny 1.5.1 A (publikacja 14.06.2016r.)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 25 950 050 EUR, co zgodnie z kursem według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 114 024 519,70 PLN. Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 240 pozycji, których łączna wartość dofinansowania wynosi 148 911 976,44 PLN, co stanowi 130,60 % przewidzianej na ten konkurs alokacji. W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 161 włącznie otrzymają dofinansowanie.

W trakcie pracy KOP w ramach oceny merytorycznej nie wycofano żadnego projektu.

Aktualizacja z dnia 31.10.2016 r. 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę w wyniku zakończenia procedury odwoławczej po ocenie merytorycznej – konkurs horyzontalny 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru 1.5.1.A - aktualizacja w wyniku zakończenia procedury odwoławczej

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zwróciła się z prośbą do Instytucji Zarządzającej o przesunięcia brakujących środków na projekty, które w wyniku procedury odwoławczej uzyskały min. 24,5 pkt. Do czasu uzyskania odpowiedzi brak możliwości podjęcia decyzji o ostatecznym zatwierdzeniu ww. projektów do dofinansowania.

Komunikat z dnia 17.11.2016 r. 

Decyzją Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zatwierdzono do dofinansowania wszystkie projekty które osiągnęły minimum 24,5 pkt na ocenie merytorycznej. Figurują one na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) konkurs 1.5.1 A pod nr od 1 do 178.


 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5
„Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1
„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.10.2015r. do godz.15.00 dnia 08.01.2016r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą na:
- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

• innowacja produktowa -oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacja procesowa-oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).


Preferencję uzyskają projekty:
- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Pomoc będzie przyznawana dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw na dowolną formę inwestycji początkowej.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015.1377) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim beneficjentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 25 950 050 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 110 041 187 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy w przypadku realizacji projektów na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej chcą korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.

 

IV. Zasady finansowania projektu

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 31 stycznia 2018 roku.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie ulega zmianie).

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.

b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

Wnioski można dostarczać:

  • osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
  • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 dnia 30.10.2015 r. do godz. 15.00 dnia 08.01.2016 r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5A można kierować poprzez:


e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie - Schemat 1.5.1 A - konkurs horyzontalny

Elektroniczna aplikacja do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 1.5

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 1.5.1 A

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 1.5.1 A

Wzór wniosku o dofinansowanie - 1.5.1 A

Kryteria wyboru projektów - 1.5.1 A

Wzór umowy o dofinansowanie - 1.5.1 A

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy na dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Wykaz przykładowych kosztów kwalifikowalnych - 1.5.1 A

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz ze wzorami

"Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska"

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz

Oświadczenie dla partnerów projektu

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Oświadczenie w zakresie OOŚ

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Zaświadczenie - Natura 2000

 

Komunikat dotyczący realizacji projektów w ramach partnerstwa/konsorcjum

 

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa - wersja II ogłoszenia nieaktualna