Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

W konkursie nie złożono żadnego wniosku.


 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

oraz

GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowej 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działaniu 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałaniu 1.2.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF”

Schemacie 1.2 B

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.11.2015r. do godz. 15.00 dnia 21.12.2015r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- Laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, bez względu na jego wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 1 000 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 4 240 500 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty na obszarze ZIT WROF w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków ZIT WROF czy horyzontalnych.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie ulega zmianie).

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.

b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

Wnioski można dostarczać:

  • osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
  • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”

Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastrutury B+R przedsiębiorstw

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Schematu 1.2 B odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 dnia 30.11.2015 r. do godz. 15.00 dnia 21.12.2015 r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl, stronie internetowej ZIT WrOF (http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof) oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2, Poddziałania 1.2.2, Schematu 1.2B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronach ZIT WrOF: http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof.

 

XII. Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):DIP oraz Gmina Wrocław

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.2, Schemat 1.2B można kierować poprzez:

- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

- lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

- E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefonu: 71 777 87 50 , 71 777 83 19

- Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

ul. Świdnicka 53

53-030 Wrocław

1 piętro , pokoje 104 oraz 105

 

UWAGA!!!

Przypominamy, że w ramach ww. konkursu wsparcie mogą uzyskać podmioty prowadzące działalność gospodarcza na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (co najmniej jednej z 15 gmin wchodzących w skład WrOF). Fakt ten musi zostać potwierdzony w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (główna siedziba lub filia/oddział/delegatura itp.). W przypadku, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika wprost, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie WrOF, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć inny dokument potwierdzający przedmiotowy fakt (np. NIP 2).

 

Ogłoszenie o konkursie - 1.2.2 B

Elektroniczna aplikacja do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 1.2.2 B

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 1.2.2 B

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 1.2.2 B

Wzór wniosku o dofinansowanie - 1.2.2 B

Kryteria wyboru projektów - 1.2.2 B

Wzór umowy o dofinansowanie - 1.2.2 B

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy na dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Wykaz przykładowych kosztów kwalifikowalnych - 1.2.2 B

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz ze wzorami

"Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska"

SET - European Energy 2020

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz

Oświadczenie dla partnerów projektu

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Oświadczenie w zakresie OOŚ

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Zaświadczenie - Natura 2000

 

Poziom wydatków na podmiot - do uzupełnienia

Poziom wydatków na podmiot - przykładowe wypełnienie

 

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa - wersja I ogłoszenia nieaktualna