Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Lista członków KOP
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs ZIT WrOF 1.2.2 A

Ocena zgodności ze Strategią ZIT WrOF - konkurs ZIT WrOF 1.2.2 A (11.02.2016)

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

 

Rozstrzygnięto konkurs ZIT WrOF 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Poniżej lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów - konkurs ZIT WrOF 1.2.2 A (29.04.2016)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów


 RPDS.01.02.02-IP.01-02-014/15

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

   której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

   22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

oraz

GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowej 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działaniu 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałaniu 1.2.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF”

Schemacie 1.2 A

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz. 15.00 dnia 21.12.2015r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

W ramach wsparcia finansowany może być cały procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi –w przypadku dużych firm.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, bez względu na jego wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 1 500 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 6 360 750 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty na obszarze ZIT WROF w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków ZIT WROF czy horyzontalnych.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ilustruje tabela:

Przedsiębiorca                            Badania przemysłowe                                                    Prace rozwojowe (eksperymentalne)
                              Maks. dof./Maks. dof. pouwzględnieniu zwiększenia*            Maks. dof./Maks. dof. po uwzględnieniu zwiększenia*

Mikro                           70%                            80%                                                              45%                           60%
Mały                             70%                            80%                                                              45%                           60%
Średni                          60%                            75%                                                              35%                           50% 
Duży                             50%                            65%                                                             25%                           40%

* Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) projekt zakłada efektywną współpracę:
- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie ulega zmianie).

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.

b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.

Wnioski można dostarczać:

  • osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
  • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”

Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Schematu 1.2 A odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 dnia 30.11.2015 r. do godz. 15.00 dnia 21.12.2015 r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XIX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronach internetowych ZIT WrOF (http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF, oceny formalnej i merytorycznejznajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2, Poddziałania 1.2.2, Schematu 1.2A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronach ZIT WrOF:http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852 i http://www.wroclaw.pl/zit-wrof.

 

XII. Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):DIP oraz Gmina Wrocław

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Poddziałania 1.2.2, Schematu 1.2A można kierować poprzez:

- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

- lub bezpośrednio w siedzibie:

DIP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefonu: 71 777 87 50 , 71 777 83 19

- Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

ul. Świdnicka 53

53-030 Wrocław

1 piętro , pokoje 104 oraz 105

 

UWAGA!!!

Przypominamy, że w ramach ww. konkursu wsparcie mogą uzyskać podmioty prowadzące działalność gospodarcza na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (co najmniej jednej z 15 gmin wchodzących w skład WrOF). Fakt ten musi zostać potwierdzony w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (główna siedziba lub filia/oddział/delegatura itp.). W przypadku, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika wprost, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie WrOF, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć inny dokument potwierdzający przedmiotowy fakt (np. NIP 2).

 

ogłoszenie o konkursie

Elektroniczna aplikacja do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 1.2.2 A

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie - 1.2.2 A

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 1.2.2 A

Wzór wniosku o dofinansowanie - 1.2.2 A

Kryteria wyboru projektów - 1.2.2 A

Wzór umowy o dofinansowanie - 1.2.2 A

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy na dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Wykaz przykładowych kosztów kwalifikowalnych - 1.2.2 A

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz ze wzorami

"Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska"

SET - European Energy 2020

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz - nieaktualny

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - aktualizacja z dnia 11.05.2016

Oświadczenie dla partnerów projektu

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Oświadczenie w zakresie OOŚ

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Zaświadczenie - Natura 2000

 

Poziom wydatków na podmiot - do uzupełnienia

Poziom wydatków na podmiot - przykładowe wypełnienie

 

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa - wersja I ogłoszenia nieaktualna