Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– 24.01.2022 r.

Skład KOP

 

 

Dokumenty do podpisania umowy:

 

Wykaz niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy - praktyczny poradnik​

 

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 zostaje wydłużony do dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Ocena formalna: 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 14.01.2022 r. aktualizacja

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 14.01.2022 r. aktualizacja

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 30.11.2021 r. aktualizacja

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 30.11.2021 r. aktualizacja

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 29.10.2021 r.

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 29.10.2021 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 zostaje wydłużony do dnia 29 października 2021r.

 

 

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

Ilość złożonych wniosków: 996 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 199 754 243,16*

Procent wykorzystanej alokacji: 494 %

 

*W tym 13 wniosków złożono na wartość 0,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 31.05.2021 r.

 

 

Zmiany załączników 4 i 7 do Regulaminu konkursu!!! Prosimy się z nimi zapoznać!

 

 

 

RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza konkurs wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach

 

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

 

Działanie 1.5

Rozwój produktów i usług w MŚP

 

Poddziałanie 1.5.1

Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny

 

Typ 1.5 D

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.06.2021 r.  do godz. 15.00 dnia 14.07.2021 r.

 

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania nr 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19 w zakresie inwestycji produkcyjno – usługowych.

 

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albo wartości niematerialnych i prawnych.

 

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się także niezbędne koszty wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w związku z inwestycją (z wyłączeniem kosztów ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń).

 

Premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie:

a) przebranżowienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid

 

b) poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19

-przez dywersyfikację należy rozumieć wprowadzenie w przedsiębiorstwie produktu/usługi, która dotychczas nie była oferowana w przedsiębiorstwie;. znaczne ulepszenie produktów/usług dotychczas oferowanych nie spełnia warunku dywersyfikacji.

 

W zakresie lit a i b, spełnienie kryteriów będzie weryfikowane przed rozliczeniem wniosku o płatność końcową w oparciu o aktualną ofertę przedsiębiorstwa lub inne źródło informacji o wprowadzeniu nowego produktu/usługi (np. wydruk ze strony internetowej, folder reklamowy) oraz

 

– w przypadku przebranżowienia związanego z wpisem nowego PKD do rejestru – na podstawie wpisów w rejestrach CEIDG, KRS lub REGON w przypadku spółek cywilnych

 

–  w przypadku rozszerzenia oferty o nową usługę lub ulepszenia produktu/usługi dotychczas oferowanych - na postawie oświadczenia beneficjenta. 

 

Dodatkowe punkty w konkursie mogą uzyskać także projekty, których realizacja zapewni efekt ekologiczny poprzez:

1)     wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE;

2)     zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie);

3)     wykorzystanie OZE (np. wymiana źródła ciepła na zasilane OZE, montaż paneli fotowoltaicznych itp.);

4)     wykorzystanie wód opadowych.

 

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

2) każdy z wnioskodawców może złożyć w tym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie 

 

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)      posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2)      posiada wpis do rejestru przedsiębiorców  prowadzony w CEIDG lub KRS;

3)      według stanu na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie była zawieszona;

Status „zawieszenia działalności gospodarczej” na dzień złożenia wniosku będzie oznaczał odrzucenie wniosku o dofinansowanie – kryterium niespełnione. Ocena na podstawie aktualnego dokumentu rejestrowego (CEIDG/KRS/wniosek o wpis/zmianę w KRS).

 

4)      posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

W przypadku braku w dokumencie rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/ oddziału /miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego, do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

5)      boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego  sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o  co najmniej 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 r., w stosunku do 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Sposób wyliczenia spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) przedstawiony jest w zał. nr 7 do Regulaminu konkursu.

 

6)      na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS  .

7)      nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19,

8)      nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19,

Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19. Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 przedstawiane są we wniosku o dofinansowanie

 

9)      nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie patrz pkt. 5 Regulaminu,

 

W ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów w partnerstwie.

Nie dopuszcza się również realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Typ 1.5.D przewidziano:

 

18 754 390,00 EUR

(PLN 86 195 176,44 PLN*, kurs 4,5960 ** na styczeń 2022 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

IV. Zasady finansowania projektu

Zgodnie z kryteriami wyboru i SZOOP RPO WD:

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  400 000 PLN.

 

 

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

 

V. Poziom dofinansowania projektów

 

Poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wynosi do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, z zastrzeżeniem, że:

w przypadku, gdy podstawą udzielenia pomocy będzie

1)      rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (nr programu pomocowego SA.57015), całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy  (Przez jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu art. 3 zał. nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) w oparciu o ww. rozporządzenie  COVID-19 nie może przekroczyć równowartości 1.8 mln euro brutto (zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu).

Zakres i zasady kumulacji pomocy udzielanej na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji przedstawia dokument UOKIK „ZASADY KUMULACJI POMOCY Z POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI KOMUNIKATU KOMISJI”.

 

2)      rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 całkowita kwota pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy  (Przez jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013) w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro lub 100 000,00 EUR (w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów).

 

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa”,  wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia w zakresie w jakim wnioskowano i koniecznym będzie dokonanie korekty w celu utrzymania odpowiednich limitów.

 

Kwota pomocy udzielanej jako pomoc covid, de minimis będzie wyłącznie na  nabycie ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych)  i/lub wartości niematerialnych i prawnych.

 

UWAGA:

W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 90% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu.

 

 

VI. Okres realizacji projektu

 

Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu (lub jego części) rozpoczyna się nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż w dniu wskazanym jako rozpoczęcie realizacji projektu oraz kończy się w dniu zakończenia realizacji projektu.

 

Szczegółowe informacje na temat okresu kwalifikowalności wydatków znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 dnia 14  lipca  2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

§  przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub

§  przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

 

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 

Forma i sposób komunikacji pomiędzy IOK i Wnioskodawcą:

 

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i  sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 7b, art. 43 oraz art. 50 ustawy wdrożeniowej komunikacja między Wnioskodawcą a IOK będzie odbywała się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Naboru i Oceny Wniosków (zwany dalej SNOW) poprzez Moduł „Wiadomości” w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR (zwany dalej GWND), za wyjątkiem pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu. IOK zastrzega, że w przypadku wystąpienia problemów natury informatycznej zastępczo stosowana będzie komunikacja za pomocą pisma, o czym IOK poinformuje na stronie internetowej DIP www.dip.dolnyslask.pl.

 

Forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po poprawie na wezwanie IOK jest tożsama z formą złożenia pierwszej wersji wniosku.

 

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem SNOW będzie odbywała się w następujący sposób:

  • w momencie wysłania przez IOK, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będzie powiadomienie informujące o wpłynięciu nowej wiadomości do indywidualnej skrzynki odbiorczej w Module „Wiadomości” w GWND, na koncie użytkownika, z którego wysłany został wniosek do IOK;
  • wiadomości wysyłane do Wnioskodawcy będą automatycznie ustawione z żądaniem potwierdzenia odbioru, potwierdzenie odbioru będzie dokonywane ręcznie przez Wnioskodawcę i będzie poprzedzać wyświetlenie wiadomości do odczytu;
  • w przypadku braku odbioru wiadomości przez Wnioskodawcę, na wskazane we wniosku adresy e-mailowe Wnioskodawcy (siedziby i do korespondencji), wysyłane będą automatyczne powiadomienia, których celem będzie przypomnienie o konieczności odebrania pisma w Module „Wiadomości” w GWND - pierwsze powiadomienie zostanie wysłane po 3 dniach od wysłania wiadomości, a w przypadku dalszego braku odbioru zostanie wysłane powtórne powiadomienie po 7 dniach od wysłania wiadomości;
  • terminy dla wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy wniosku o dofinansowanie przekazane za pośrednictwem SNOW zarówno w przypadku, gdy dotyczą one warunków formalnych, oczywistych omyłek oraz wezwań do uzupełnienia i/lub poprawy projektu w zakresie niespełnienia kryteriów wyboru projektów liczą się od dnia następującego po dniu ich wysłania.

Żądanie potwierdzenia odbioru oraz automatyczne (w tym powtórne) powiadomienia nie zwalniają z obowiązku dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, tj. liczonego od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji kierowanej do niego w ww. sposób.

 

Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji (w szczególności, gdy Wnioskodawca nie odbierze przesłanego za pomocą SNOW wezwania) oznaczać będzie:

  • negatywną ocenę projektu w przypadku niespełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów;
  • pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w przypadku niespełnienia przez wniosek warunków formalnych i/lub niepoprawienia oczywistych omyłek.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2022 r.

 

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ  1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19  – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

XII. Kontakt

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.5, Podziałaniu 1.5.1, Typ 1.5 D można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 71 776 58 13

bezpośrednio w siedzibie:

 

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi - 1.5 D

Przykładowo wypełniony wniosek o dofinansowanie.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o konkursie- aktualizacja 24.01.2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu-  aktualizacja 24.01.2022 r.

Regulamin konkursu

 

Pismo przewodnie dot. zmian– 24.01.2022 r.

Pismo przewodnie dot. zmian załączników nr 4 i 7 Regulaminu konkursu – 21.06.2021

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku 1.5 D

Załącznik nr 1 do instrukcji – wskaźniki

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie znajdują się na dole strony.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursKryteria oceny projektów

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu –Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie –Harmonogram płatności

Zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie –Wykaz dokumentów

Zał. nr 4.1 do umowy –Oświadczenie dot. US

Zał. nr 4.2 do umowy –Oświadczenie dot. ZUS

Zał. nr 4.3 do umowy – Oświadczenia Beneficjenta

Zał. nr 5 do umowy o dofinansowanie –Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Zał. nr 5 do umowy o dofinansowanie –Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Zał. nr 6 do umowy o dofinansowanie –Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją projektu w ramach SL2014

Zał. nr 7 do umowy o dofinansowanie –Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 8 do umowy o dofinansowanie –Klasyfikacja budżetowa projektu

Zał. nr 9 do umowy o dofinansowanie –Zasady kwalifikowalności wydatków

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu –Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 21.06.2021 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu –Lista sprawdzająca

 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu –Wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu –Sposób wyliczania spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży)

Sposób wyliczania spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży – aktualizacja 21.06.2021

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 

COVID-19 uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc - OBLIGATORYJNY

Oświadczenie o wielkości pomocy COVID - OBLIGATORYJNY

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - OBLIGATORYJNY

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Prognoza sprzedaży - OBLIGATORYJNY

Prognoza przychodów kosztów - OBLIGATORYJNY

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie w zakresie OOŚ z instrukcją

Deklaracja Natura 2000

Oświadczenie rodzaj działalności - OBLIGATORYJNY

 

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie - aktualizacja 21.06.2021