Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

UWAGA!!! Poniższe ogłoszenie jest już nieaktualne.

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 A
Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu informatycznego (http://gwnd.dolnyslask.pl/)
w terminie: od godz. 8.00 dnia 30.11.2015r. do godz.15.00 dnia 08.12.2015r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
• stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
• dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
• otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
• działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

 

W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:

• realizowane w partnerstwie;
• realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

 

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim beneficjentom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 2 129 163 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2356 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.09.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 9 018 282,80 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) - stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa - wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) - tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy - wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjent musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 15 % kosztów kwalifikowalnych.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu ogłoszenia o konkursie, czyli 30 października 2015r.

Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na własne ryzyko.

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku.

Uwaga! Do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony rzeczowo i finansowo.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wniosek o dofinansowanie będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/.
Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być podpisane w ePUAP albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten jest obligatoryjny.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie Użycie opcji „złóż wniosek” spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do DIP.
Termin:
Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.4, Podziałania 1.4.1, Schematu 1.4 A trwa 9 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 dnia 30.11.2015r. do godz.15.00 dnia 8.12.2015r.

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.4, Podziałania 1.4.1, Schematu 1.4 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Podziałania 1.4.1, Schematu 1.4 A można kierować poprzez:


e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie - Schemat 1.4.1 A - konkurs horyzontalny

 

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 1.4.1 A - konkurs horyzontalny

Wzór wniosku o dofinansowanie - 1.4.1 A - konkurs horyzontalny

Kryteria wyboru projektu - 1.4.1 A - konkurs horyzontalny

Wzór umowy o dofinansowanie - 1.4.1 A - konkurs horyzontalny

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 1.4.1 A - konkurs horyzontalny

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz ze wzorami

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

"Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska"

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie dla partnerów projektu

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej