Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

     Wyniki konkursu (II etap oceny merytorycznej): 

     Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - 08.06.2020 r.

Skład KOP

 

Ocena merytoryczna (I etap):

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej – 01.06.2020 r.

 

Ocena formalna: 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - 29.05.2020 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podsumowanie naboru (aktualizacja z dnia 24.03.2020):

RPDS.01.03.03-IP.01-02-371/19 A

Liczba zarejestrowanych wniosków:  0 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 0

Procent wykorzystanej alokacji: 0 %

 

RPDS.01.03.03-IP.01-02-371/19 B

Liczba zarejestrowanych wniosków:  1 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 8 187 200

Procent wykorzystanej alokacji: 99,93 %

 

Data publikacji: 19.12.2019 r.

RPDS.01.03.03-IP.01-02-371/19

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

oraz

MIASTO JELENIA GÓRA,

któremu Zarząd Województwa Dolnośląskiego

11 czerwca 2015 r. powierzył zadania w ramach

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020,

w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Miastem Jelenia Góra pełniącą funkcję lidera ZIT AJ i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.3

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

Schemat 1.3 A 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 22.01.2020 r. do godz. 15.00 dnia 13.03.2020 r.

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projektu w dwóch schematach 1.3.A i 1.3.B.

Nie ma możliwości łączenia typów projektów z obu schematów w jednym projekcie (wniosku).

Jeden wnioskodawca może w ramach danego schematu złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

1.3 A –Przygotowanie terenów inwestycyjnych

W zakresie infrastruktury służącej MŚP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:

-        uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);

-        kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną/deszczową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);

-        budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);

-        zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);

-        budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element projektu) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;

-        działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).

Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), z wyłączeniem możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych i wielkopowierzchniowych sklepów (powyżej 400 m2).

Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek.

Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, zlokalizowane w kilku miejscach gminy.

Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego finansowanego ze środków EFRR – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub kolejową).

Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty realizowane na nieużytkach, terenach zdegradowanych, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych;
 • projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD (projekt powinien być uwzględniony na liście B w programie rewitalizacji obowiązującym na dzień składania wniosku o dofinansowanie i ujętym w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD);
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

1.3 B – Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu) możliwe są:

-        budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

-        zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
 • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
 • Wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury;
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/jest na wyczerpaniu.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pt. Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw;
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

W zakresie schematu 1.3.A i 1.3.B rezultatem bezpośrednim projektów będzie odpowiednio:

 • liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze (schemat 1.3.B)

lub

 • poziom obłożenia terenów inwestycyjnych (schemat 1.3.A)

oraz

 • liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP.

Rezultaty bezpośrednie będą wskazane w umowie o dofinansowanie projektu (w oświadczeniu przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie).

Wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało – zgodnie z zasadą proporcjonalności – odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Wsparcie udzielane będzie Beneficjentom realizującym przedsięwzięcia wyłącznie na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej obejmującej następujące obszary:

Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie w konkursie będzie udzielane jako:

 • pomoc publiczna w przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
 • pomoc de minimis w przypadku wydatków nieobjętych ww. rozporządzeniem, w oparciu
  o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną: - infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej; - wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień; - wsparcie nie może być udzielane na infrastrukturę specjalną (dedykowaną), czyli infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

 

 

II.Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

W zakresie projektów typu 1.3.A

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W zakresie projektów typu 1.3.B

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB);
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • lokalne grupy działania (LGD).

Wnioskodawca będący Instytucją Otoczenia Biznesu powinien spełniać wymogi określone w kryterium formalnym specyficznym „IOB jako podmiot uprawniony (jeśli dotyczy)”: zgodnie z definicją IOB zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

 

III.Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą

Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.3, Podziałania 1.3.3, przewidziano:

W ramach schematu 1.3.A:

474 011,00 EUR

(PLN 2 048 296,33 *, kurs 4.3212 PLN** z dnia 28 listopada 2019 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2019 r. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

W ramach schematu 1.3.B

1 896 044,00 EUR

(PLN 8 193 185,33 *, kurs 4.3212 PLN** z dnia 28 listopada 2019 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2019 r. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

IV.Zasady finansowania projektu

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

- Schemat 1.3 A – 10 mln PLN

- Schemat 1.3 B – 20 mln PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Nabór obejmuje projekty z obszaru ZIT AJ.

 

 

V.Poziom dofinansowania projektów

W przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 85% (maksymalna kwota pomocy stanowi różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu)

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85% (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez Wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

UWAGA: W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 40% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów.

 

 

VI.Okres realizacji projektu

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na temat okresu kwalifikowalności wydatków znajdują się w Regulaminie Konkursu.

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 stycznia 2023 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

 

VII.Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych

omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 22.01.2020 r. do godz. 15.00 dnia 13.03.2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia
13 marca 2020 r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl w ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)   załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa Wnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

Schemat 1.3 A

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

lub

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

 

VIII.Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 

IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej oraz oceny strategicznej ZIT wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT AJ (www.zitaj.jeleniagora.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2020 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zmiany w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie będące skutkiem zmiany terminu naboru wniosków będą podawane do informacji w formie komunikatu zamieszczonego na stronie www.dip.dolnyslask.pl bez zmiany przedmiotowego Ogłoszenia.

 

 

X.Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 

XI.Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych, Schemat 1.3 BWsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

 

 

XII.Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.3, Podziałaniu 1.3.3, Schemat 1.3 A, Schemat 1.3 B można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP oraz Miasto Jelenia Góra

-  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-  bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT AJ (wyłącznie w zakresie Strategii AJ) można składać za pomocą:

-  e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  telefonu: 75 7546 249, 75 7546 288

-  bezpośrednio w siedzibie:

 

   Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi

   Aglomeracji Jeleniogórskiej

   ul. Okrzei 10

   58-500 Jelenia Góra

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 1.3 A i B

Regulamin konkursu 1.3 A i B

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Instrukcja wypełniania wniosku 1.3 A i B

Załącznik nr 1 do instrukcji – wskaźniki

 

Analiza finansowa

Analiza finansowa – przykład dla projektu z luką finansową

Analiza finansowa - przykład dla projektu ze zryczałtowaną stawką

Analiza finansowa - przykład dla projektu objętego pomocą publiczną 

 

Oświadczenie o osiągnięciu rezultatów bezpośrednich projektu 1.3 A

Oświadczenie o osiągnięciu rezultatów bezpośrednich projektu 1.3 B

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu: Kryteria wyboru projektu

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie

               Załącznik nr 3 do umowy: Harmonogram płatności

        Załącznik nr 4 do umowy: wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność 
                Załącznik 4.1 Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
                    Załącznik 4.1a Zestawienie składników wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt
                    Załącznik 4.1b Składniki wynagrodzenia
                    Załącznik 4.1c Oświadczenie dot. US
                    Załącznik 4.1d Oświadczenie dot. ZUS
                    Załącznik 4.2 Oświadczenia beneficjenta 

               Załącznik nr 5 do umowy: Obowiązki informacyjno- promocyjne beneficjenta

               Załącznik nr 6 do umowy: Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

               Załącznik nr 7 do umowy: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

               Załącznik nr 8 do umowy: Klasyfikacja budżetowa projektu

               Załącznik nr 9 do umowy: Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 (załącznik SZOOP nr 7) 

       

           

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu: Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu: Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu: Wykaz dokumentów do podpisania umowy

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę): link 

 

Wyniki konkursu (II etap oceny merytorycznej) 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru

Skład KOP