Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

Wyniki konkursu (ocena merytoryczna):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– 12.07.2021 r. aktualizacja po rozpatrzeniu protestów

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (Aktualizacja aneks nr 1) (06.05.2021)

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (04.03.2021)

Informacja o składzie KOP

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19 zostaje wydłużony do dnia 28 lutego 2021r.

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (02.09.2020)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (02.09.2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19 zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2020r.


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Podsumowanie naboru RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19

Liczba złożonych wniosków: 108

Wnioskowana kwota dofinansowania: 253 524 597,93 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 252%

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 16.12.2019 r.

 

RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

„Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działanie 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.1

„Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2 A

„Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.01.2020 r. do godz. 15.00 dnia 30.04.2020 r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegająca na:

- prowadzeniu badań przemysłowych

- prowadzeniu prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych),

Uwaga: Projekt musi mieć charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac

rozwojowych albo prac rozwojowych. Projekty obejmujące wyłącznie badania przemysłowe wykluczone są ze wsparcia.

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP. W ramach schematu 1.2 A wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP (duży przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia wraz z wnioskiem o dofinansowanie załącznika pn. „Analiza rynku potwierdzająca, że projekt nie może być realizowany przez MŚP (w przypadku dużych przedsiębiorstw)”.

- wdrożeniu wyników tych prac (tylko w przypadku MŚP), rozumianym jako wprowadzenie wyników eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej beneficjenta-przedsiębiorcy lub konsorcjanta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

Uwaga: Komponent wdrożeniowy jest możliwy tylko w przypadku projektów realizowanych przez MŚP i pod warunkiem, że stanowi on mniejszość (tj. maksymalnie 49%) całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Komponent wdrożeniowy musi być związany z realizacją inwestycji początkowej i prowadzić do wprowadzenia innowacji produktowej i/lub procesowej.

Dofinansowanie można otrzymać na:

a) wydatki/koszty przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie (koszt zakupu i dostosowania) do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dostosowanie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia (podwykonawstwa).

W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie prac badawczych lub dzięki zakupowi wyników B+R) osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie dotyczyć może prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

UWAGA:

Z uwagi na specyfikę konkursu zakres projektu musi zawierać element określony w lit. a) lub a) i b).

UWAGA

Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie .

W projekcie można powierzyć realizację części prac badawczych (badań przemysłowych i prac rozwojowych ) podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,

10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.

Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie w konkursie do schematu 1.2.A będzie udzielane przedsiębiorcom wyłącznie jako:

  • pomoc publiczna na badania i rozwój (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020);
  • regionalna pomoc inwestycyjna (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z późn. zm.);
  • pomoc de minimis (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020).

Możliwe jest łączenie w projekcie ww. rodzajów pomocy publicznej.

Wsparcie udzielane konsorcjantom będącym jednostkami naukowymi na realizację prac rozwojowych w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej .

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  1. przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off) - zgodnie z definicją w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.
  2. konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.
  3. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:
W ramach Schematu 1.2 A – 23 300 000,00*
EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3212 PLN**(kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28 listopada 2019 r.) alokacja w PLN wynosi 100 683 960,00 PLN.

* w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2019 r. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naborów może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

W trakcie trwania naborów (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursów, IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

 

IV. Zasady finansowania projektu

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 PLN

 

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

W przypadku wydatków objętych pomocą na badania i rozwój, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poniższą tabelą:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%

*Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa), jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu uważa się za spełniony, jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

-zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej

lub

-zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW lub w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych)

lub

-zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP. Niespełnienie danego warunku (wskazanego w pkt. a lub b) spowoduje zwrot części dofinansowania wynikającej z ww. premii.

 

W przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną (komponent wdrożeniowy), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.):

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorstw – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych związanych z komponentem wdrożeniowym, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

 

UWAGA: W przypadku konsorcjum, wchodząca w jego skład jednostka naukowa, rozumiana zgodnie z definicją „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, może otrzymać do 100% dofinansowania, pod warunkiem, że nie będzie uznana za beneficjenta pomocy publicznej, a projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych całego projektu nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

VI. Okres realizacji projektu

DIP rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do końca I kwartału 2023 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 dnia 30 kwietnia 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

  • przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
  • przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.

DIP zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R znajduje się na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.2, Podziałaniu 1.2.1, Schemat 1.2 A można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    telefon: 71 776 58 13

-    bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej - 23.03.2020

 

Ogłoszenie o konkursie 1.2 A - aktualizacja 23.03.2020

Ogłoszenie o konkursie 1.2 A

 

Regulamin konkursu 1.2 A - aktualizacja 23.03.2020

Regulamin konkursu 1.2 A 

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 23.03.2020)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 05.02.2020)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Instrukcji - Lista wskaźników

Załącznik nr 2 do Instrukcji - Poziom gotowości technologii

Dane finansowe pełna księgowość

Dane finansowe uproszczona księgowość

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu: Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu: Kryteria wyboru projektu

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie - aktualizacja 23.03.2020

                                                                      Wzór umowy o dofinansowanie

               Załącznik nr 3 do umowy: Harmonogram płatności

        Załącznik nr 4 do umowy: wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność 
                  Załącznik 1 Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych - aktualizacja 23.03.2020 

                                     Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
                  Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt
                  Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia
                  Załącznik 1c Oświadczenie dot. US - aktualizacja 23.03.2020

                                       Oświadczenie dot. US
                  Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS - aktualizacja 23.03.2020

                                       Oświadczenie dot. ZUS
                  Załącznik 2 Oświadczenie beneficjenta - aktualizacja 23.03.2020

                                     Oświadczenia beneficjenta 

               Załącznik nr 5 do umowy: Obowiązki informacyjno- promocyjne beneficjenta

               Załącznik nr 6 do umowy: Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

               Załącznik nr 7 do umowy: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

               Załącznik nr 8 do umowy: Klasyfikacja budżetowa projektu

               Załącznik nr 9 do umowy: Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 (załącznik SZOOP nr 7) 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu: Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu: Lista sprawdzająca - aktualizacja 23.03.2020

                                                                     Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu: Wykaz dokumentów do podpisania umowy

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):link