Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

 

Ocena merytoryczna (wyniki konkursu):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (10.06.2020)

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (12.05.2020)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie naboru RPDS.01.02.01-IP.01-02-364/19

Liczba zarejestrowanych wniosków:  3 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  3 250 839,76 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 6,34 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

RPDS.01.02.01-IP.01-02-364/19

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

„Przedsiębiorstwa i innowacje”

 

Działanie 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.1

„Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2 A

„Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Wspólne Przedsięwzięcie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

„Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych”

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 19.11.2019 r. do godz. 15.00 dnia 31.01.2020 r.

 

 

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,  Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegająca na:

- prowadzeniu prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych)1,

- wdrożeniu wyników tych prac (tylko w przypadku MŚP), rozumianym jako wprowadzenie wyników eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej beneficjenta-przedsiębiorcy lub konsorcjanta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

Wyżej wymienione prace muszą wpisywać się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu „Zakres tematyczny konkursu”).

 

Uwaga: Projekt musi mieć charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację prac rozwojowych. Komponent wdrożeniowy jest możliwy tylko w przypadku projektów realizowanych przez MŚP i pod warunkiem, że stanowi on mniejszość (tj. maksymalnie 49%) całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

Uwaga: W ramach organizowanego konkursu nie będzie można uzyskać wsparcia na prowadzenie badań przemysłowych.

 

 

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP.  W ramach schematu 1.2 A wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP (duży przedsiębiorca2 ma obowiązek przedstawienia wraz z wnioskiem o dofinansowanie załącznika pn. „Analiza rynku potwierdzająca, że projekt nie może być realizowany przez MŚP (w przypadku dużych przedsiębiorstw)”.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

a) wydatki/koszty przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie (koszt zakupu i dostosowania) do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dostosowanie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia (podwykonawstwa).

W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie prac badawczych lub dzięki zakupowi wyników B+R) osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie dotyczyć może prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia dotyczące jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu (załącznik nr 7 do regulaminu) oraz zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu(załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska).

 

UWAGA

Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

W projekcie można powierzyć realizację części prac rozwojowych (eksperymentalnych) podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,

10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.

Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

 

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

 

Wsparcie w konkursie do schematu 1.2.A będzie udzielane przedsiębiorcom wyłącznie jako:

  • pomoc publiczna na badania i rozwój (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020);
  • regionalna pomoc inwestycyjna (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z późn. zm.);
  • pomoc de minimis (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020).

Możliwe jest łączenie w projekcie ww. rodzajów pomocy publicznej.

Wsparcie udzielane konsorcjantom będącym jednostkami naukowymi na realizację prac rozwojowych w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej .

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  1. przedsiębiorcy3 (w tym przedsiębiorcy typu spin off) - zgodnie z definicją w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.
  2. konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.
  3. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi4uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:

W ramach Schematu 1.2 A – 11 700 000,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3809 PLN*(kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.08.2019 r.) alokacja w PLN wynosi 51 256 530,00 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 300 000 PLN

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

V. Poziom dofinansowania projektów 

W przypadku wydatków objętych pomocą na badania i rozwój, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poniższą tabelą:

Przedsiębiorca Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
Mikro 45% 60%
Mały 45% 60%
Średni 35% 50%
Duży 25% 40%

*Intensywność pomocy w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa), jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu uważa się za spełniony, jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej

lub

- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW5lub w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych)

lub

-        zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP. Niespełnienie danego warunku (wskazanego w pkt. a lub b) spowoduje zwrot części dofinansowania wynikającej z ww. premii.

 

W przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną (komponent wdrożeniowy), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.):

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorstw – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poziomem dofinansowania na dany rodzaj prac badawczych/wdrożeniowych (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

UWAGA: W przypadku konsorcjum, wchodząca w jego skład jednostka naukowa, rozumiana zgodnie z definicją „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, może otrzymać do 100% dofinansowania, pod warunkiem, że nie będzie uznana za beneficjenta pomocy publicznej, a projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

W powyższej sytuacji maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych całego projektu nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

VI. Okres realizacji projektu

DIP rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek 

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 19.11.2019 r.  do godz. 15.00 dnia 31.01.2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą
i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia  31 stycznia 2020 r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)   załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

 

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

 

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa

 

Poddziałanie 1.2.1

Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

 

Schemat 1.2 A

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 

 

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020 r.

DIP zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R znajduje się na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.2, Podziałaniu 1.2.1, Schemat 1.2 A można kierować poprzez:

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP 

-    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    telefon: 71 776 58 13

-    bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1 eksperymentalne  prace  rozwojowe -  oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń (rozporządzenie 651/2014). 

2 tj. przedsiębiorstw innych niż MŚP w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

3 Za przedsiębiorstwo uznaje się podmiot w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

4 definiowanymi jako organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014.

5 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów(wraz ze sprostowaniem z 1 sierpnia 2019 r.) [link do dokumentu].

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o konkursie 1.2 A

Regulamin konkursu 1.2 A

 

Załączniki do regulaminu konkursu:

 

1) Wzór wniosku o dofinansowanie 1.2 A

Instrukcja wypelniania wniosku

Załącznik nr 1 do instrukcji

Dane finansowe pełna księgowość

Dane finansowe uproszczona księgowosć

2) Kryteria wyboru projektów 1.2 A

3) Wzór umowy o dofinansowanie 1.2 A

Załączniki do umowy: 

a. Załącznik nr 3- Harmonogram płatności

b. Załącznik nr 4- Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność

- Zestawienie składników wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt

- Składniki wynagrodzenia

- Oświadczenie dot. US

- Oświadczenie dot. ZUS

- Oświadczenia Beneficjenta

c. Załącznik nr 5- Obowiązki informacyjno- promocyjne Beneficjenta

d. Załącznik nr 6- Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją projektu w ramach SL2014

e. Załącznik nr 7- Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych

f. Załącznik nr 8- Klasyfikacja budżetowa budżetu

g. Załącznik nr 9- Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFRR

4) Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie 1.2 A

5) Lista sprawdzająca projekt w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek

6) Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie

7) Zakres tematyczny konkursu