Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19 zostaje wydłużony do dnia 29 listopada 2019r.

 

Ocena merytoryczna (wyniki konkursu):

 

Aktualizacja 30 grudzień 2019 r.

30 grudnia 2019 r. na mocy decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykorzystania środków EFRR i BP pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WD 2014-2020 zaktualizowano listę rozstrzygającą konkurs 1.4.1 C (nabór nr: RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19).

Dofinansowanie otrzymują 3 projekty, pozostałych na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i otrzymały wymaganą liczbę punktów, lecz z powodu wyczerpania alokacji nie zostały wybrane do dofinansowania w tym naborze.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - 30.12.2019 r.

 

Tym samym wszystkie projekty pozytywnie ocenione w naborze RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19 otrzymały dofinansowanie.

 

 

 

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru (17.12.2019)

Informacja o składzie KOP

Ponieważ alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, do dofinansowania zostają zatwierdzone projekty zajmujące miejsca od 1 do 4 na tej liście.

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (02.12.2019)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (02.12.2019)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19

Liczba zarejestrowanych wniosków:  8 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  11 771 357,60 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 196 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1

Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat 1.4 C

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 08.07.2019 r. do godz. 15.00 dnia 09.08.2019 r.

 

I.Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania nr 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schematu 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych:

a) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);

Przykładowe działania: dostarczanie informacji o regionie, jego specyfice oraz organizowanych tu wydarzeniach o znaczeniu międzynarodowym, prezentacja walorów inwestycyjnych regionu oraz jego przewagi konkurencyjnej, prezentacja ofert inwestycyjnych, stworzenie bazy kontaktów dla inwestorów w regionie, promocja atrakcyjności inwestycyjnej i przedsiębiorczości regionu.

b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

Przykładowe działania: systemowa kampania promująca atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą regionu (wybranego) w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez – organizację imprez lub wydarzeń o charakterze gospodarczym, przeprowadzenie działań informacyjno-reklamowych w kraju i za granicą).

Założenia projektu obligatoryjnie muszą wpisywać się w dokumenty strategiczne dot. polityki inwestycyjnej regionu w zakresie promocji gospodarczej (np. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego lub Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).

 II.Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • IOB

Wnioskodawca będący Instytucją Otoczenia Biznesu powinien spełniać wymogi określone w kryterium formalnym specyficznym „IOB jako podmiot uprawniony (jeśli dotyczy)”: zgodnie z definicją IOB zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu.

III.Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:
W ramach Schematu 1.4 C –
1 399 025 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2887PLN*(kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.05.2019 r.) alokacja w PLN wynosi 5 999 998,52PLN.

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

IV.Zasady finansowania projektu 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 500 000,00 PLN.

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

V.Poziom dofinansowania projektów 

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną maksymalny limit dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimismaksymalny limit dofinansowania wynosi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85% wydatków kwalifikowalnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 EUR (w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych).

VI.Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

VII.Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 08.07.2019 r. do godz. 15.00 dnia 09.08.2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 09.08.2019 r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl w ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)   załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa Wnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1

Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat 1.4 C

Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

VIII.Zasady wyboru projektów 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2019 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

X.Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

XI.Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

XII.Kontakt 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.4, Podziałaniu 1.4.1, Schemat 1.4 C można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-    bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku (aktualizacja 10.07.2019)

Zał. nr 1 do instrukcji (lista wskaźników na poziomie projektu) 

Uwaga:

Wprowadzona zmiana w instrukcji wypełniania wniosku dotyczy pkt. Analiza finansowa.

 

Dane finansowe pełna księgowość

Dane finansowe uproszczona księgowosć

 

Analiza finansowa - złożona

Analiza finansowa - zryczałtowana stawka

Analiza finansowa - luka finansowa

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu:

Kryteria wyboru projektów

Załączniki nr 3 do regulaminu konkursu: 
I - Wzór umowy o dofinansowanie

     Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

     Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

   Załącznik 1 Wykaz dokumentów

   Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

   Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

   Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

   Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

   Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

     Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjne Beneficjenta

     Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL 2014

     Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

     Załącznik nr 8 - Klasyfikacja budżetowa projektu

     Załącznik nr 9 - Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

LUB

II – Wzór decyzji o dofinansowanie

     Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności

       Załącznik nr 3 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych:

   Załącznik 1 Wykaz dokumentów

   Załącznik 1a Zestawienie składników wynagrodzenia

   Załącznik 1b Składniki wynagrodzenia

   Załącznik 1c Oświadczenie dot. US

   Załącznik 1d Oświadczenie dot. ZUS

   Załącznik 2 Oświadczenie Beneficjenta

     Załącznik nr 4 - Obowiązki informacyjne Beneficjenta

     Załącznik nr 5 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL 2014

     Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

     Załącznik nr 7 - Klasyfikacja budżetowa projektu

     Załącznik nr 8 - Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w    ramach Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej)     

     Załącznik nr 9 - Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik nr 4 do regulaminu -Wykaz załączników

Załącznik nr 5 do regulaminu -Lista sprawdzająca

Załącznik nr 6 do regulaminu -Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link