Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena formalna
Status:
  • Zakończone

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (304/18)_2019-05-06

Informacje o składzie KOP

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru 304/18 (aktualizacja 06-09-2019)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru - aktualizacja 03.12.2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia 2019r.

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 29 marca 2019r.


Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - aktualizacja 03.12.2019 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 05.09.2019 r.)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 05.09.2019 r.)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 06.05.2019 r.)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 06.05.2019 r.)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (02.01.2019 r.)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (02.01.2019 r.)


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2018r.


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2018r.


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 31 października 2018r.


RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5

„Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;

– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 25.07.2018r. do godz. 15.00 dnia 03.08.2018r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

         RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;

– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej
i procesowej.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie   wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.

Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania
w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu.

Zgodnie z w/w. definicją można rozróżnić:

innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Ocena eksperta na podstawie opisu wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych
i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
  • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna

- żywność wysokiej jakości

- surowce naturalne i wtórne

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

UWAGA:

1)    Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

2) Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek
o dofinansowanie.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.Wsparcie udzielone zostanie na podstawie:

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • MŚP;
  • zgrupowania i partnerstwa MŚP;

Każdy z ww. Wnioskodawców/Beneficjentów, traktowany jest jak przedsiębiorca zgodnie z definicją zawartą w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.

Za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za MŚP uważa się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone powyżej oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) * wynosi:
W ramach Schematu 1.5 A –8 170 741,75 EUR
. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2905 PLN ** (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę tj. z dnia 30.01.2019 r.) alokacja w PLN wynosi
35 056 567,48 PLN.

*w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

**Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi-      100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi- 1 000 000 PLN.

 

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

W przypadku wydatków objętych rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3
w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

- Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów wynosi :

a) dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości, co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Kwota pomocy przyznana będzie na :

PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

VI. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

VII.Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00 dnia 03.08.2018r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą
i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 03.08. 2018r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)  załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

                           Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP                                 – konkurs horyzontalny

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku
o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A można kierować poprzez:

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

E – maila: info.dip@umwd.pl

Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

Bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

 


Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja: 26.02.2019 r.)

Ogłoszenie o konkursie

 

Instrukcja Wypelniania Wniosku o dofinansowanie

Lista Wskaźników - załącznik nr1 do instrukcji

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Regulamin konkursu (aktualizacja: 26.02.2019 r.)

Regulamin konkursu

załącznik nr 1 - Wzór wniosku

załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektu

załącznik nr 3 - umowa o dof. projektu

- wykaz dokumentów do wniosku o platność

- zestawienie składki wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia

oświadczenia dot. US

oświadczenia dot. ZUS

oświadczenia Beneficjenta

- Harmonogram płatności

- obowiązki informacyjne Beneficjenta

- wykaz osób uprawnionych - SL2014

- zakres dancyh osobowych

- klasyfikacja budżetowa projektu

- zasady kwalifikowalności wydatków

 

załącznik nr 4 - wykaz załączników

załącznik nr 5 - lista sprawdzająca - art. 43

załącznik nr 6 - wykaz dokumnetów do umowy

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie :

Analiza finansowa - pełna księgowość

Analiza finansowa - uproszczona księgowość

Deklaracja Natura 2000

Formularz innej pomocy niż de minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT - dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT - dla partnera projektu

Oświadczenie VAT - dla podmiotu realizaującego projekt

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Szerokie pelnomocnictwo

Wzór promesy leasingowej

Wzór promesy kredytowej

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

 

Wzory niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie:

pouczenie instytucji

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

Oświadcenie o niekaralności osoby fizycznej

Oświadczenie o niekaralności

Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MSP

Formularz identyfikacji finansowej

Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

Deklaracja Natura 2000

Harmonogram realizacji zamówień

Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

Klasyfikacja budżetowa projektu

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa