Bilans jednostki budżetowej za 2018r.

Rachunek zysków i strat za 2018r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.

Dodatkowa informacja